Para 7.11

Er mor bwerus yw mytholeg a phroffwydoliaethau, nid ar fytholeg yn unig y bydd dyn byw; rhaid byw yn y presennol, nid yn y gorffennol na’r dyfodol. Felly, yn raddol daeth y Cymry i arfer â’r goncwest. Heb os, roedd rhai Cymry’n fwy brwdfrydig ac yn barotach nag eraill i wneud hynny. Hwyluswyd y broses pan sylweddolodd llywodraeth Lloegr a’r rhai a lywodraethai Cymru ei bod yn haws rhedeg gwlad wedi ei choncro, trwy weithio gyda’r gymdeithas frodorol, trwy ddwyn perswâd ar ei harweinwyr, gwrando ar eu cwynion a chreu cysylltiadau trwy wasanaeth a gwobrwyo yn hytrach na thrwy reolaeth filwrol a threfn lywodraethu estron. Er bod y Saeson yn amau’r Cymry’n barhaus ac yn eu hofni o bryd i’w gilydd oherwydd eu ‘lightheadedness’ (hynny yw eu natur annibynadwy a chyfnewidiol), y broses hon o addasu gan y ddwy ochr a’r ffaith bod y Cymry’n sylweddoli eu bod yn hollol ddi-rym yn erbyn teyrnas fawr Lloegr a sicrhaodd yn y pen draw na heriwyd trefn y Saeson am fwy na chanrif ar ôl gwrthryfel mawr 1294-5.