Resource 4: Skipping song

Teacher resource for planning or adapting to use with pupils

Igbo skipping song

Ikuku buru gi

Zamiriza

Buru gi buru nwa nnegi

Zamiriza

Nwa nnegi idobere na ukwu osisi kporonku

Chọ ya ịhuyi ya (2x)

English translation

Let the wind blow you

Zamiriza

Blow you and your little sister

Zamiriza

The little sister you left under a tree that shed all its leaves

Look for her, you cannot find her (2x)

Resource 3: Word games

Section 4: Using story and poetry