ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು

ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿಸಲು ಹಾಗು ಬೆಂಬಿಸಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಲು ಹಾಗು ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ತಿಳಿದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಅದನ್ನು ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಈ ವಿಡೀಯೊಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ’ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತು’ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

 

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠದ ವಿಷಯವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಾಗು ಪರಿಹರಿಸುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಾಸುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

 

ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವಿಷ್ಕಾರಗೊಳಿಸಲು, ತಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  • ವಿಡೀಯೊ/ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
  • ಈ ವಿಡೀಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು You Tube ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
  • TESS-India ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ OER ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತ ಅನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

 

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಮಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ

Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಕೆ