පාරිසරික දත්ත රැස් කිරීමට ඔබට භාවිතා කළ හැකි දේ

1. පෑන සහ කඩදාසි භාවිතා කිරීම - නිරීක්ෂණය සහ සටහන් කිරීම

යම් ස්ථානයක පාරිසරික විපර්යාසයන් නිතිපතා නිරීක්ෂණය කිරීම සහ පෑන සහ කඩදාසි සමඟ යම් වෙනස්කම් සටහන් කිරීම, තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා ප්රයෝජනවත් තාක්ෂණයකි. උදාහරණයක් ලෙස, වනජීවී විශේෂවල පැවැත්ම හෝ නොපැවතීම, වාසස්ථාන හෝ භූමි පරිහරණ ප්‍රදේශයේ වෙනස්වීම්, ඝණ අපද්‍රව්‍ය දූෂණය පැවතීම හෝ නොමැතිකම, පරිසර දූෂණය පෙන්නුම් කරන ජල වර්ණ වෙනස්වීම් පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීමෙන් ඔබට පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කර තේරුම් ගත හැකිය. ගංවතුර හෝ නියඟය තේරුම් ගැනීමට උපකාර වන ගංගා හෝ ජල මට්ටමේ වෙනස්කම් වාර්තා කිරීම.

A photo of a person sitting in a wildlife viewing building using binoculars to survey birds

මෙම ක්‍රමයේදී දත්ත එකතු කිරීමේ පත්‍රිකාවක් සකස් කිරීම වැදගත් වේ. ඔබ නිරීක්ෂණ කරන සෑම අවස්ථාවකම එකම ආකාරයේ දත්ත එකතු කිරීමට මෙය උපකාරී වේ. එකතු කරන ලද දත්ත මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්සෙල් වැනි පරිගණක මෘදුකාංග පැකේජයකට ඇතුළත් කර කාලයත් සමඟ යම් වෙනස්වීම් පෙන්වන වගු හෝ ප්‍රස්ථාර නිෂ්පාදනය කිරීමට විශ්ලේෂණය කළ හැකිය.

අනුගමනය කළ යුතු පියවර:

  1. දත්ත එකතු කිරීමේ පත්‍රිකාවක් සාදන්න
  2. නිරීක්ෂණ මත පදනම්ව, දත්ත එකතු කිරීමේ පත්‍රය පුරවන්න
  3. වාර්තාගත දත්ත සුදුසු පරිගණක මෘදුකාංගයකට ඇතුළත් කරන්න
  4. එකතු කරන ලද දත්ත භාවිතයෙන් වගු හෝ ප්‍රස්තාර සකස් කරන්න

Illustration of someone following the steps to observe and record using pen and paper