Mynd i'r prif gynnwys
Printable page generated Wednesday, 25 May 2022, 6:53 am
Use 'Print preview' to check the number of pages and printer settings.
Print functionality varies between browsers.
Printable page generated Wednesday, 25 May 2022, 6:53 am

Beth yw bathodyn?

Beth yw bathodyn?

Mae bathodynnau yn ddull o gydadnabod cyflawniadau a sgiliau penodol a gaiff eu meithrin drwy gyrsiau ar-lein. Mae bathodynnau yn arddangos eich gwaith a'ch cyflawniad ar gwrs.

Tra nad oes gan y bathodynnau hyn unrhyw gredyd ffurfiol ac ni chânt eu hasesu mor drylwyr ag asesiad ffurfiol, gallwch rannu eich cyflawniad gyda'ch ffrindiau, teulu a chyflogwyr, ac ar y cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a LinkedIn. Efallai yr hoffech gynnwys eich bathodynnau neu ddatganiad cyfranogi ar eich CV fel tystiolaeth o ddysgu hunangyfeiriedig.

Mae bathodynnau yn gymhelliant gwych, gan eich helpu i gyrraedd diwedd y cwrs. Mae ennill bathodyn yn aml yn rhoi hwb i hyder yn y sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau llwyddiannus. Felly, gall cwblhau'r cwrs hwn eich annog i feddwl am astudio cyrsiau eraill.

Mae un bathodyn y gallwch chi ei gasglu trwy'r cwrs hwn:

Beth yw datganiad cyfranogi?

Os byddwch yn casglu'r holl fathodynnau yn llwyddiannus, gallwch gael a lawrlwytho datganiad cyfranogi. Mae hwn yn dangos eich bod wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, eich diddordeb yn y pwnc a'ch ymrwymiad i'ch gyrfa. Mae hefyd yn dystiolaeth o'ch datblygiad proffesiynol parhaus. Nid oes gan y datganiad cyfranogi hwn unrhyw gredyd ffurfiol tuag at gymhwyster oherwydd ni chaiff ei asesu mor drwyadl

Caiff neges e-bost ei hanfon atoch i'ch hysbysu eich bod wedi cael datganiad cyfranogi. Unwaith y bydd y datganiad ar gael (fel ffeil PDF), byddwch yn gallu ei weld a'i lawrlwytho o'ch proffil OpenLearn Works.

Gall gymryd hyd at 24 awr i roi'r datganiad cyfranogi ar ôl i chi gwblhau'r cwrs.

Os ydych yn cael unrhyw broblemau yn gweld eich datganiad cyfranogi, cysylltwch â spn-nnco-enquiries@open.ac.uk.

Beth yw'r gofynion?

Wrth astudio Cynllunio dyfodol gwell gallwch ddewis casglu bathodyn digidol drwy gwblhau'r cwis yn llwyddiannus ar ddiwedd bob sesiwn. Dim ond drwy astudio'r cwrs ar-lein y gallwch roi cynnig ar y cwisiau.

I ennill eich bathodyn, mae'n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • cofrestru ar y cwrs
  • cael pedwar allan o bum ateb cywir ym mhob cwis cysylltiedig (cewch fwy nag un cynnig!).

Byddwch yn ymwybodol bod cwestiynau'r cwis yn seiliedig ar gynnwys y cwrs. Cewch eich annog i astudio'r cynnwys cyn gwneud y cwis.

Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus, byddwch yn derbyn eich bathodyn ar gyfer y cwrs. Caiff neges e-bost ei hanfon atoch hefyd i'ch hysbysu eich bod wedi ennill bathodyn, a bydd yn ymddangos yn y rhan Fy Mathodynnau yn eich proffil OpenLearn Works. Gall gymryd hyd at 24 awr i fathodyn gael ei roi.

Cofrestru ar y cwrs i gasglu eich bathodyn

I gofrestru ar y cwrs hwn (ac i sicrhau y gallwch gasglu eich bathodyn) bydd angen i chi ddilyn y camau syml isod:

  1. Os oes gennych gyfrif OpenLearn Works yn barod, cliciwch ar 'Mewngofnodi' i gofrestru a rhowch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
  2. Os nad oes gennych gyfrif Y Brifysgol Agored (ar gyfer OpenLearn, OpenLearn Works neu eich cyfrif myfyriwr neu diwtor Y Brifysgol Agored),gallwch greu eich cyfrif newydd yma.
  3. Dilynwch y cyfarwyddiadau, a phan fyddwch wedi gorffen cofrestru wrth gyrraedd y dudalen Fy Nghyfrif, caëwch y ffenestr bori neu'r tab.
  4. Adnewyddwch y dudalen hon drwy glicio ar y botwm adnewyddu ar eich porwr gwe - mae hwn fel arfer yn edrych fel eicon ailgylchu gydag un saeth mewn cylch yn pwyntio tuag at ei chynffon, neu ddwy saeth mewn cylch yn pwyntio at ei gilydd. Bydd hyn yn diweddaru eich statws fel y gallwch gofrestru.
  5. Mae'r botwm cofrestru ar gornel dde uchaf y dudalen.

Rydych nawr wedi cofrestru ac yn barod i ddechrau'r cwrs!

Sut y gallaf gael fy mathodyn?

O fewn y cwrs:

  • Ewch i Fy Mhroffil a chliciwch ar Fy Mathodyn.
  • Ar y dudalen Fy Mathodyn, i weld manylion y bathodyn neu i'w lawrlwytho, cliciwch ar y bathodyn a cewch eich tywys i'r dudalen Gwybodaeth am y Bathodyn.

Bydd angen i chi lawrlwytho eich bathodyn digidol i'ch cyfrifiadur os hoffech ei rannu gyda'ch cyflogwr neu eu hychwanegu at eich CV a'r cyfryngau cymdeithasol. Gallwch hefyd ychwanegu'r bathodyn at eich Mozilla Backpack, adnodd meddalwedd sy'n eich galluogi i gasglu unrhyw fathodynnau ynghyd mewn un lle.

Os ydych yn cael unrhyw broblemau yn gweld eich bathodynnau, cysylltwch â spn-nnco-enquiries@open.ac.uk.

Sut y gallaf gael fy natganiad cyfranogi?

Pan fyddwch wedi llwyddo yn yr holl gwisiau ac wedi casglu'r eich bathodyn, byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys manylion ar sut i lawrlwytho eich datganiad cyfranogi.

Bydd cadarnhad eich bod wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus hefyd ar gael yn eich proffil OpenLearn Works, yn cynnwys dolen i Fy Natganiad, lle gallwch lawrlwytho'r datganiad cyfranogi neu ei rannu i Facebook, Twitter a LinkedIn.

Nawr ewch yn ôl i dudalen hafan y cwrs.

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Frances Doran (Goruchwyliwr Hyfforddiant Gweithrediadau yn Leonard Cheshire Disability) a John Rowe (Darlithydd ar gyfer Y Brifysgol Agored).

Heblaw am ddeunyddiau gan drydydd parti a deunyddiau a nodwyd fel arall (gweler y telerau ac amodau), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded ShareALike-Anfasnachol-Priodoliad Creative Commons 4.0.

Mae'r deunydd a gaiff ei gydnabod isod yn Berchenogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nid yw'n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i ni atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn:

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfreintiau. Os byddwn wedi hepgor unrhyw ffynonellau yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn barod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.