සහභාගීත්ව වීඩියෝවේ පහසුව සහ ආචාර ධර්ම.

1. සහභාගීත්ව වීඩියෝවේ පහසුකම් සපයන්නාගේ භූමිකාව

හොඳ පහසුකම් සපයන්නෙකු වීමට ඇති ප්‍රධාන ලක්ෂණ:

  • ඔබ කරන්න යන දේ පැහැදිලිව පැහැදිලි කරන්න.
  •  අපේක්ෂා කළමනාකරණය කරන්න: විභව ප්‍රතිලාභ පැහැදිලිව පැහැදිලි කරන්න.
  • සහභාගිවන්නන් දැන හඳුනා ගන්න: ඔවුන්ගේ නම් සහ පසුබිම් ඉගෙන ගන්න.
  •  සහභාගීත්වය දිරිමත් කරන්න: කතා කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් වන්න සහ නිහඬ සහභාගිවන්නන්ට සහභාගී වීමට උපකාර කරන්න.
  • ක්‍රියාශීලී සවන්දෙන්නෙකු වන්න:යමෙක් ඔබේ භාෂාවෙන් කතා නොකළත්, සැමවිටම සවන් දී අවධානය යොමු කරන්න. මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබට දේශීය පරිවර්තකයෙකු සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.
  • විමසිලිමත් වන්න: කණ්ඩායම් ගතිකත්වය ගැන දැනුවත් වන්න.
  • ධනාත්මක වන්න: සෑම විටම සහභාගිවන්නන් දිරිමත් කරන්න සහ සහාය දෙන්න.
  • මධ්‍යස්ථ වන්න: ඔබ සියලු බැලීම් සඳහා පහසුකම් සපයන බවට වග බලා ගන්න.
  • ප්‍රාදේශීය නීති සහ සිරිත් විරිත්වලට අනුව හැසිරෙන්න: සුදුසු ප්‍රකාශන සහ ශරීර භාෂාව ඇතුළු දේශීය සිරිත් විරිත්වලට ගරු කරන්න.
  • ප්‍රතිපෝෂණ සහ ප්‍රශ්න: ප්‍රතිපෝෂණ අසන්න සහ සහභාගිවන්නාගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න.