සහභාගීත්ව වීඩියෝවක් සකස් කිරීම

1. ටැබ්ලටයක් හෝ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් භාවිතයෙන් වීඩියෝ ග්‍රහණය කර ගැනීම