ප්‍රජා නිරීක්ෂණ වැඩසටහනක් සකස් කරන්නේ කෙසේද

1. ප්‍රජා නිරීක්ෂණ වැඩසටහනක් සකස් කිරීම සඳහා ඔබ පහත පියවර අනුගමනය කළ යුතුය

ඔබ දැනටමත් ප්‍රජා සහභාගීත්වය (ඒකකය 1), සහභාගීත්ව නියැලීමේ ශිල්පීය ක්‍රම (ඒකක 2) සහ පාරිසරික අධීක්ෂණ ශිල්පීය ක්‍රම (ඒකක 4) පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගෙන ඇත. සාර්ථක ප්‍රජා නිරීක්ෂණ වැඩසටහනක් සකස් කිරීමේදී මේ සියල්ල වැදගත් වේ.

Illustration of a community being worried about fish numbers, planning and evaluating a survey

1 & 2. ප්‍රජා සාමාජිකයින් මාළු සංඛ්‍යාව අඩුවීමේ ගැටලුවක් හඳුනා ගනී
  3. කළ යුතු දේ සාකච්ඡා කිරීමට ප්‍රජා රැස්වීමක් පවත්වනු ලැබේ
   4. ඔවුන්ට බාහිර උපකාර අවශ්‍යද නැද්ද යන්න ප්‍රජාව විසින් තීරණය කරයි
    5. කුමන අධීක්ෂණ තාක්ෂණය භාවිතා කළ යුතුද යන්න ප්‍රජාව තීරණය කරයි
     6. ප්‍රජාව තමන්ට අවශ්‍ය කුමන ආකාරයේ ප්‍රතිදානයන්ද යන්න තීරණය කරයි

     Illustration of a community being worried about fish numbers, planning and evaluating a survey


     7. අධීක්ෂණ සැලැස්මට එකඟ වීමට ප්‍රජා රැස්වීම

     8. ප්‍රජා කණ්ඩායම සාම්පල එකතු කරයි

     9. ප්‍රජාව අධීක්‍ෂණය සිදුවී ඇති ආකාරය සහ පවතින අධීක්‍ෂණය වැඩිදියුණු කරන්නේ කෙසේද යන්න සාකච්ඡා කරයි