තීරණ ගන්නා

අන් අයගේ ජීවිතයට බලපාන වැදගත් තීරණ ගන්නා පුද්ගලයෙකි. උදාහරණ ලෙස ප්‍රාදේශීය නායකයන් සහ දේශපාලනඥයන් දැක්විය හැකිය.

» පදමාලාව