සදාචාරය

අයිතිවාසිකම්, බැඳීම්, සමාජයට ප්‍රතිලාභ සහ සාධාරණත්වය සම්බන්ධයෙන් අප කරන දේ සඳහා මාර්ගෝපදේශ සපයන සමානාත්මතාවය, ධනාත්මක ආකල්ප, නිර්නාමිකභාවය සහ කැමැත්ත පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් වෙත යොමු වේ.

» පදමාලාව