නිදහස්, පූර්ව සහ දැනුවත් කැමැත්ත (FPIC)

ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් සහ ආරක්‍ෂාව හරහා ප්‍රවර්ධනය කරන ලද, බලහත්කාරයෙන්, බිය ගැන්වීමෙන් හෝ උපාමාරුවලින් තොර, ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට පෙර සම්බන්ධ වීම සහ අරමුණ, ක්‍රියාවලිය, කාලසීමාව වැනි තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම , ක්‍රියාකාරකම්වල පිහිටීම සහ ප්‍රතිලාභ.

» පදමාලාව