Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Egluro eich nodau

Mae cynllunio gyrfa yn cymryd amser! Os ydych yn ystyried gyrfa newydd, neu efallai am wybod i ba gyfeiriad y gallai astudiaethau pellach a chymwysterau eich arwain, efallai y byddwch am ymchwilio i adnoddau eraill cyn nodi nodau posibl ar gyfer y dyfodol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chyngor gan Gyrfa Cymru [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] neu Wasanaeth Cyngor Gyrfaoedd Y Brifysgol Agored.

Hefyd, ceir adran Rhagor o wybodaeth ar ddiwedd y cwrs, sydd â dolenni gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer rhagor o adnoddau a chymorth.

Efallai mai eich nod yw dechrau gyrfa newydd, dilyn cwrs astudio, dysgu sgil newydd neu wella eich sefyllfa - beth bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi ar hyn o bryd. Nodwch unrhyw bwyntiau lle mae angen rhagor o wybodaeth arnoch yn eich barn chi, fel sgiliau astudio, cyllid a ffioedd neu ddewis o gyrsiau, er enghraifft - bydd y dolenni uchod yn eich helpu. Cadwch eich nodiadau'n ddiogel oherwydd bydd y rhain yn eich helpu gyda'ch cynlluniau ac wrth gwblhau'r cwrs.

Rydych wedi clywed gan James drwy gydol y cwrs. Nawr gwrandewch ar James yn siarad am ei brofiad o astudio'n rhan-amser tra'n gofalu.

James: bywyd, gwaith ac astudio

Download this video clip.Video player: cym_s4_james_4.3.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Claire: bywyd, gwaith ac astudio

Download this video clip.Video player: cym_s4_claire.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Wrth i chi wrando ar James a Claire, a wnaethoch sylwi a oeddent bob amser yn siŵr o'r hyn roeddent am ei wneud? Er bod James am wneud gradd Meistr, nid oedd wedi bwriadu dilyn cwrs ôl-raddedig yn wreiddiol. Roedd Claire wedi rhoi cynnig ar wahanol lwybrau addysg cyn iddi ddarganfod ei bod yn mwynhau iaith arwyddion ac mae bellach yn gweithio tuag at gymhwyster yn y maes hwnnw.

Weithiau ni fydd dewis gennym ond newid cyfeiriad neu gyflawni nod. Clywsom yn gynharach sut bu'n rhaid i James adael ei swydd lawn-amser er mwyn gofalu. Gwneir newidiadau neu ddewisiadau eraill yn wirfoddol, er enghraifft os byddwn yn mwynhau pwnc penodol neu fod gennym sgiliau mewn maes arall.

Myfyrio

A ydych eisoes yn gwybod beth rydych am ei wneud? A ydych wedi ystyried gwahanol bosibiliadau?

Gweithgaredd 4.2 Egluro fy nodau drwy ddelweddu

Efallai fod gennych ryw fath o syniad o'r cyfeiriad yr hoffech fynd iddo neu efallai eich bod yn dal i ystyried y peth. Pan fyddwn wedi cael profiadau anodd neu siomedig yn ein bywydau, gall y rhain effeithio ar ein hyder a sut rydym yn teimlo am y dyfodol.

Rydych wedi edrych ar eich sgiliau, rhinweddau a galluoedd ac mae gennych ryw fath o syniad o'r hyn sydd gennych i'w gynnig. Nawr gofynnwch i chi'ch hun:

  • Ble ydw i nawr?

Beth ydw i'n ei wneud?

Treuliwch beth amser yn dychmygu eich hun yn y dyfodol. Gadewch i'ch hun feddwl bod posibiliadau ar gael i chi.

Ysgrifennwch frawddeg yn sôn am eich gobeithion ar gyfer y dyfodol. Efallai y bydd yn ddefnyddiol edrych dros y nodiadau a wnaethoch ar gyfer Gweithgaredd 4.1.

Gallwch ddefnyddio taflen Gweithgaredd 4.2 neu gadw hyn yn eich llyfr nodiadau

NEU

Ewch i Weithgaredd 4.2 o'ch Cofnod Myfyrio.

Gallwch rannu hyn neu ei gadw i chi'ch hun. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.