Skip to content

OpenLearn Cymru

Grid Rhestr Canlyniadau: 24 eitem
Hawlfraint  image Icon Hawlfraint Defnyddiwyd gyda chaniatâd
Y Gymru Gyfoes free course icon

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith 

Y Gymru Gyfoes

Drwy edrych ar wahaniaethau a chysylltiadau, mae'r cwrs yn gofnod awdurdodol a diweddar o economi, cymdeithas, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru gyfoes ac mae'n cynnwys amrywiaeth eang o astudiaethau achos diddorol.

Cwrs am ddim
15 awr
Hawlfraint  image Icon Hawlfraint Defnyddiwyd gyda chaniatâd
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith free course icon

Addysg a Datblygiad 

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg. Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

Cwrs am ddim
4 awr
Gofalu am oedolion free course icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Gofalu am oedolion

Mae gofalu am oedolion yn gwrs rhagarweiniol i unrhyw un sydd â rôl ofalgar, naill ai'n daladwy neu'n ddi-dāl. Mae'n adeiladu ar yr hyn yr ydych eisoes yn ei wybod i roi gwell dealltwriaeth i chi o'ch rôl fel gofalwr. Mae hefyd yn cefnogi'ch lles eich hun trwy roi syniadau a gwybodaeth i chi am ofalu amdanoch eich hun a delio â straen.

Cwrs am ddim
15 awr
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru free course icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol: mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan bwysig, ym mywydau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac ymarfer gweithwyr cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cydnabod bod ymarfer gwaith cymdeithasol yn digwydd mewn cyd-destun. Yn benodol, byddwch yn dysgu beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru - yn y cyd-destun Cymreig.

Cwrs am ddim
10 awr
Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol free course icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith cymdeithasol. Byddwch yn ystyried cwestiynau am y cyfweliadau ac yn myfyrio ar oblygiadau'r hyn sydd gan yr unigolion i'w ddweud ar gyfer ymarfer.

Cwrs am ddim
2 awr
Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: The Open University Wales
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru free course icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

Cwrs am ddim
5 awr
Creative commons image Icon Wales flag on wall o dan Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license
OpenLearn Cymru  ewch â'ch dysgu ymhellach article icon

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith 

OpenLearn Cymru ewch â'ch dysgu ymhellach

Gallwch symud ymlaen o ddysgu anffurfiol am ddim i astudio’n ffurfiol gyda chyrsiau prifysgol sy’n arwain at gymwysterau proffesiynol.

Erthyglau
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru free course icon Lefel

Arian a Busnes 

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Beth yw'r materion pwysig i'w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda'ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

Cwrs am ddim
30 awr
Cynllunio dyfodol gwell free course icon

Addysg a Datblygiad 

Cynllunio dyfodol gwell

Mae Cynllunio dyfodol gwell yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried newid swydd, sydd eisiau gwybod sut i symud i fyny'r ysgol neu ddychwelyd i'r gwaith ar ôl seibiant, a rhai sy’n awyddus i anelu at bethau gwell.        

Cwrs am ddim
15 awr
Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol free course icon Lefel

Arian a Busnes 

Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

Cwrs am ddim
3 awr
Creative commons image Icon Chris Steer/iStockphoto.com o dan Creative-Commons license
Cefnogi datblygiad plant free course icon

Addysg a Datblygiad 

Cefnogi datblygiad plant

Mae Cefnogi datblygiad plant yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn natblygiad plant, yn enwedig staff cymorth mewn ysgolion, megis cynorthwywyr addysgu. Mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau er mwyn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o blant - o’r blynyddoedd cynnar i oed gadael ysgol. Byddwch yn cael cyflwyniad i syniadau craidd yn ymwneud â datblygu a dysgu, ymddygiad, anghenion arbennig ac anableddau.

Cwrs am ddim
15 awr
Mathemateg Pob dydd 1 free course icon

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg 

Mathemateg Pob dydd 1

Cafodd y sgiliau mathemateg eu gwella gan y cwrs hwn, sydd am ddim, drwy ddefnyddio enghreifftiau a gweithgareddau rhyngweithiol i baratoi ar gyfer cymhwyster ffurfiol ac i helpu gyda sgiliau bywyd cyffredinol

Cwrs am ddim
48 awr
Tudalen 1 o 2
Tudalen 1 o 2