Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Profiadau dros amser

Yn yr adran hon gofynnir i chi dynnu llinell amser er mwyn olrhain eich profiad mewn bywyd. Chi fydd yn dewis y cyfnod dan sylw - gall gynnwys eich bywyd cyfan ers plentyndod, neu efallai y byddwch am ganolbwyntio ar brofiad gwaith neu astudio diweddar, neu ar rolau penodol a allai fod gennych (fel gofalwr, gwirfoddolwr neu fyfyriwr er enghraifft).

Mae'r llinell amser yn creu darlun graffig o'ch bywyd - neu gyfnod o'ch bywyd - a fydd yn eich helpu i nodi'r pethau da a drwg, a hefyd unrhyw batrymau neu themâu rheolaidd nad oeddech yn ymwybodol ohonynt efallai.

Gall fod yn anodd iawn edrych yn ôl dros ein bywyd neu ein profiadau; i rai pobl, gall hyn ddwyn i'r cof rai materion neu atgofion y byddai'n well ganddynt eu hanghofio. Os bydd y gweithgaredd hwn yn peri gofid i chi, efallai y byddwch am ei ddileu neu ei drafod â rhywun rydych yn ymddiried ynddo. Cofiwch, gallwch hefyd ddewis pa feysydd o'ch bywyd rydych am ganolbwyntio arnynt.

Os byddwch, ar unrhyw adeg, yn teimlo bod y cwrs wedi esgor ar emosiynau anodd yna gallwch ymweld â Carers.org [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] i ddod o hyd i'ch gwasanaeth cymorth lleol agosaf neu siarad â rhywun ar-lein.

Cyn i chi geisio creu llinell amser o'ch bywyd eich hun, hoffem i chi edrych ar rai enghreifftiau ac ystyried sut y gallent ymwneud â'ch bywyd a'ch profiadau chi.

Gweithgaredd 2.1 Ystyried fy mhrofiadau dros amser

Timing: Dylech dreulio tua 10 munud ar y gweithgaredd hwn.

Edrychwch ar y llinellau amser enghreifftiol. Yna ceisiwch ateb y cwestiynau sy'n dilyn.

Enghraifft 1: Llinell amser Claire

Edrychwch ar sut allai llinell amser Claire edrych.

Ffigur 2.2

Mae'r darlun hwn yn dangos llinell amser Claire ar draws canol y dudalen gyda saethau yn pwyntio i fyny sy'n nodi uchafbwyntiau yn ei bywyd a saethau yn pwyntio i lawr sy'n nodi isafbwyntiau yn ei bywyd.

Enghraifft 2: Llinell amser Christine

Edrychwch ar linell amser Christine.

Ffigur 2.3

Mae'r darlun hwn yn dangos llinell amser Christine ar draws canol y dudalen. Mae wedi rhestru uchafbwyntiau ei bywyd uwchlaw'r llinell ac isafbwyntiau ei bywyd islaw'r llinell.

Myfyrio a thrafod

Ystyriwch y cwestiynau canlynol:

  • A ydych wedi cael unrhyw brofiadau sy'n debyg i Claire neu Christine?
  • A oes gennych unrhyw beth yn gyffredin?
  • Beth sy'n wahanol am eich profiad chi o fywyd?

Gwnewch nodiadau ar daflen Gweithgaredd 2.1 a ddarparwyd

NEU

Ewch i Weithgaredd 2.1 o'ch Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Os ydych yn gweithio mewn grŵp, efallai yr hoffech rannu eich atebion a thrafod eich nodiadau gyda'ch gilydd, neu eu trafod â ffrind neu fentor.