Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Dysgu o brofiad

Rydym i gyd yn cael profiadau cyfnewidiol mewn bywyd - pethau da a drwg. Beth bynnag fo'n profiad, rydym yn dysgu wrth fynd yn ein blaenau. Nid ydym yn rhoi'r gorau i ddysgu pan drown yn oedolyn. Mae dysgu yn beth gydol oes. Mae peth o'r dysgu amdanom ni'n hunain: y math o berson ydym a'n cryfderau a'n rhinweddau. Mae a wnelo mathau eraill o ddysgu â sgiliau, cymwysterau, deall syniadau a chysyniadau, neu'r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Nawr, hoffem i chi roi'r gorau i ystyried beth ddigwyddodd, pryd a meddwl am yr hyn rydych wedi'i ddysgu o'r gwahanol rolau a phrofiadau hyn, a sut rydych wedi datblygu fel unigolyn dros amser.

Gwyliwch James, gofalwr a gweithiwr cymorth sy'n gweithio gyda gofalwyr, yn siarad am werth myfyrio.

Download this video clip.Video player: cym_intro_james_skills.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Nawr, meddyliwch am Claire eto. Mae wedi cael cryn dipyn o brofiadau cyfnewidiol. Beth a ddysgodd o'r profiadau hyn?

Enghraifft 1: Dysgu o Brofiad Claire

Edrychwch ar beth mae Claire yn dweud iddi ei ddysgu o'i phrofiad:

  • Wedi ei chael hi'n anodd nodi amseroedd penodol ar gyfer rhai pwyntiau.
  • Do, fe wnes i ddwyn teimladau ac atgofion i gof.
  • Rwyf wedi dysgu, ni waeth pa mor negyddol yw sefyllfa, gallwch ddysgu ohono.
  • Rhywbeth cadarnhaol ym mhopeth negyddol.
  • Ar ôl colli mam, peidio â phoeni am fân bethau, croesawu pawb a phopeth - mae bywyd yn rhy fyr.
  • Rwy'n gryfach nag oeddwn i'n ei feddwl gan fy mod wedi profi a chyflawni cymaint.
  • Rwy'n mynd i'r cyfeiriad cywir nawr, hyd yn oed os nad oeddwn i gynt.

Mae Claire yn myfyrio ar y ffaith, er iddi wynebu cyfnodau anodd, ei bod wedi sylweddoli ei bod yn gryfach nag a feddyliodd a, pha mor negyddol bynnag y mae sefyllfa, rydych yn dysgu ohoni.

Dyma rai ymadroddion allweddol o sylwadau Claire:

  • cryfach, dysgu, anodd, cyflawni, cyfeiriad cywir

Drwy fyfyrio ar ei phrofiad blaenorol, mae Claire wedi dysgu ei bod yn unigolyn cryf a all ddysgu hyd yn oed o sefyllfaoedd negyddol ac anodd, a'i bod o'r farn ei bod yn symud i'r cyfeiriad cywir.

Myfyrio

Cymerwch funud i feddwl am y cwestiynau canlynol:

  • A oedd unrhyw beth a ddysgodd Claire yn annisgwyl?
  • A wnaeth Claire ddysgu o brofiadau gwael yn ogystal â rhai da?