Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfleoedd addysg a hyfforddiant

Mae llawer o gyfleoedd ar gael i ddatblygu eich dysgu, naill ai'n anffurfiol gydag adnoddau ar-lein am ddim, fel y cwrs hwn neu drwy gyrsiau lleol a sesiynau rhagflas a all gael eu rhedeg drwy eich canolfan gofalwyr leol neu ddarparwr addysg i oedolion. Mae colegau lleol hefyd yn cynnig rhaglen o ddosbarthiadau addysg i oedolion.

OpenLearn (Y Brifysgol Agored)Gwefan â 10,000 awr o gynnwys dysgu am ddim sy'n cynnwys clipiau fideo a sain a chyrsiau byr.www.open.edu/ openlearn
OpenLearn Cymru (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)Gwefan ddwyieithog sy'n cynnwys cyrsiau am ddim yn Gymraeg ac yn Saesneg gan gynnwys y cwrs Beth amdana i?.www.open.edu/ openlearncymru
FutureLearnGwefan ag amrywiaeth o gyrsiau a gynigir am ddim gan wahanol brifysgolion.www.futurelearn.com
BBC SkillswiseGwefan am ddim sydd â chyrsiau a gweithgareddau i wella eich sgiliau ysgrifennu, mathemateg a TG.www.bbc.co.uk/ skillswise
Cymdeithas Addysg y Gweithwyr CymruDarparwr mwyaf dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru. Yn darparu cyrsiau mewn lleoliadau cymunedol lleol.www.weacymru.org.uk
Colegau addysg bellach lleol Mae llawer o golegau addysg bellach lleol yn cynnig cyrsiau dysgu yn y gymuned.

Mae'r wefan hon yn rhestru'r holl golegau yng Nghymru a thrwyddi gallwch fynd i'w gwefannau. Mae'r colegau yn y Gogledd a'r Canolbarth yn cwmpasu ardaloedd mawr ac mae ganddynt lawer o ganolfannau lleol

www.collegeswales.ac.uk/ wales_colleges-42.aspx

Learn Direct Wales / CymruAmrywiaeth o gyrsiau ar-lein y mae rhai ohonynt am ddim http://www.learndirect.co.uk/ wales-cym/

 

Gwybodaeth gyffredinol am astudiaethau prifysgol ac addysg uwch

UCAS

Gwybodaeth gyffredinol am astudiaethau prifysgol ac addysg uwch.

Er bod hon yn wefan ddefnyddiol mae'n ymdrin ag astudiaethau addysg uwch llawn-amser. Os hoffech astudio'n rhan-amser mewn prifysgol, dylech gysylltu â'r brifysgol benodol yn uniongyrchol.

www.ucas.com

 

Astudio'n ffurfiol gyda'r Brifysgol Agored

Gallwch astudio ar lefel israddedig ac ôl-raddedig gyda'r Brifysgol Agored. Hefyd, cynigiwn gyrsiau Mynediad i ddysgwyr sydd am feithrin eu hyder a'u sgiliau cyn iddynt ddechrau dilyn cwrs israddedig.

Mae astudiaethau'r Brifysgol Agored yn rhan-amser ac yn hyblyg felly gallant weddu i'ch rôl gofalu a'ch cyfrifoldebau eraill. Gall myfyrwyr hefyd gymryd saib rhwng modiwlau ac ennill cymhwyster ar eu cyflymdra eu hunain.

Y Brifysgol Agored Dyma brif wefan Y Brifysgol Agored. Edrychwch ar ein cyrsiau a'n cymwysterau, cyllid a chymorth ariannol a sut brofiad yw astudio gyda'r Brifysgol Agored.

www.open.ac.uk/ study

Cyswllt: 029 2047 1170

E-bost: Wales@open.ac.uk

Gwasanaeth Cyngor Gyrfaoedd Y Brifysgol Agored Mae hon yn wefan ddefnyddiol o ran gyrfaoedd posibl sy'n gysylltiedig â chyrsiau a chymwysterau'r Brifysgol Agored. www.open.ac.uk/ careers

 

Gwybodaeth gyrfaoedd

Gyrfa Cymru Gwefan gynhwysfawr ar yrfaoedd i bobl sy'n byw yng Nghymru. Mae'n addas i bob oedran a gallu ac mae'n cynnwys gwybodaeth am swyddi, cyrsiau, prentisiaethau. Mae'n safle rhyngweithiol dwyieithog sy'n cynnwys gwybodaeth benodol sy'n berthnasol i yrfaoedd a chyfleoedd yng Nghymru.http://www.careerswales.com/ cy/
Directgov: Gwasanaeth gyrfaoedd cenedlaethol

Gwefan ar gyfer y DU gyfan sy'n cynnig gwybodaeth a chymorth gyda gyrfaoedd. Mae'n cynnig:

  • help i ddewis neu newid gyrfa
  • profion sgiliau, chwilio am gyrsiau, cyngor chwilio am swydd
  • cymorth personol gan gynghorwyr gyrfaoedd.
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/ Pages/ Home.aspx
Directgov: addysg a dysgu

Tudalennau gwe helaeth sy'n cwmpasu:

  • gwybodaeth am brentisiaethau a hyfforddi ar gyfer gwaith
  • derbyniadau ysgolion a chludiant
  • ysgolion a'r cwricwlwm
  • cyllid myfyrwyr
  • prifysgol ac addysg uwch.
Directgov: addysg a dysgu

 

Cyfleoedd gwirfoddoli

Gwirfoddoli Cymru Y brif wefan sy'n rhestru cyfleoedd gwirfoddol ledled Cymru. www.volunteering-wales.net