රූප, ශ්‍රව්‍ය සහ වීඩියෝ සංස්කරණය

1. රූප

පින්තූර මූලාශ්ර

ජංගම උපාංගයක පින්තූර ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ ක්‍රම සහ මූලාශ්‍ර පහත විස්තරාත්මකව පෙන්වයි.

Graphic showing different image sources including cameras, screenshots and the internet

රූප වර්ග

ඔබට ජංගම උපාංගයක් මත සොයා ගත හැකි විවිධ රූප වර්ග පහත තොරතුරු විස්තරය පෙන්වයි.

Graphic showing the different image types of svg, jpg, png and gif

රූප සංස්කරණය

රූප සංස්කරණය යනු කිසියම් අරමුණක් සඳහා රූපයක් වෙනස් කිරීම සඳහා මෘදුකාංග හෝ යෙදුම් යන අර්ථය ඇති ඩිජිටල් මෙවලම් භාවිතා කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. ඔබට පින්තූරයක් එහි යම් අංගයක් ඉවත් කිරීමට, නව විශේෂාංගයක් එක් කිරීමට හෝ එහි ගුණත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට එය සංස්කරණය කිරීමට හැකිය. Photo Editor Pro නම් සංස්කරණ යෙදුම බාගත කිරීම, ස්ථාපනය කිරීම සහ භාවිතා කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් පහත තොරතුරු චිත්‍රයෙන් පෙන්වයි. දීප්තිය, ප්‍රතිවිරුද්ධතාව වැනි විවිධ විකල්ප භාවිතා කරමින් රූප සංස්කරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉන්ෆොග්‍රැෆික් මගින් පෙන්නුම් කරයි.

Graphic showing the different steps in editing images