පැතුරුම්පත් භාවිතයෙන් දත්ත විශ්ලේෂණය

1. පැතුරුම්පත් සඳහා හැඳින්වීම

දත්ත විශ්ලේෂණය යනු කුමක්ද?

Graphic showing data and charts on a spreadsheet.

පැතුරුම්පත යනු පේළි සහ තීරු වල දත්ත සැකසීමට ඔබට ඉඩ සලසන විද්‍යුත් ලේඛනයකි. පැතුරුම්පත් වැඩසටහන් මඟින් පැතුරුම්පතෙහි දත්ත මත ගණනය කිරීම් සහ අනෙකුත් මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. බොහෝ පැතුරුම්පත් වැඩසටහන් ඇත, නමුත් Microsoft Excel යනු වඩාත් පොදු විකල්ප වලින් එකකි.

Microsoft Excel

පහත රූප සටහන එය විවෘත කළ විට Excel වැඩසටහනේ ප්රධාන කවුළුව පෙන්වයි. මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන සංරචක සහ විශේෂාංග සමඟ රූප සටහන ලේබල් කර ඇත.

Graphic showing the controls of an Excel spreadsheet