ලේඛන සකස් කිරීම

1. ලේඛන සකස් කිරීම සඳහා හැඳින්වීම

Graphic showing a computer and documents being prepared.

වචන සැකසුම් වැඩසටහන්

Graphic showing a word processed document and the different controls