පදමාලාව


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

තීරණ ගන්නා

අන් අයගේ ජීවිතයට බලපාන වැදගත් තීරණ ගන්නා පුද්ගලයෙකි. උදාහරණ ලෙස ප්‍රාදේශීය නායකයන් සහ දේශපාලනඥයන් දැක්විය හැකිය.Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL