Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

4.2 Paru swyddi gwag

Rydych wedi gweld swydd wag yr hoffech wneud cais amdani yn cael ei hysbysebu. Nawr rydych am wneud yn siŵr mai dyma'r swydd gywir i chi. Felly, cyn dod o hyd i fwy o wybodaeth am y swydd, ewch ati i ddadansoddi'r wybodaeth sydd gennych eisoes. Gall hyd yn oed hysbyseb fer ddatgelu llawer o wybodaeth ddefnyddiol os byddwch yn darllen rhwng y llinellau. Edrychwch ar yr hysbyseb a'i dadansoddi o dan y penawdau hyn:

  • Arddull ac iaith: beth yw arddull gyffredinol yr hysbyseb? A yw'n ffurfiol, yn defnyddio cywair isel, yn flodeuog neu'n chwilio am sylw? Beth mae hyn yn ei ddweud wrthych am y sefydliad?

Pa eirfa a ddefnyddir i ddisgrifio'r sefydliad? Sut mae'r sefydliad yn gweld ei hun a pha ddelwedd y mae am ei chyfleu? Ydych chi'n teimlo'n gyfforddus gyda'r geiriau a ddefnyddir? A fydd eich personoliaeth yn gweddu i'r sefydliad? A oes gennych werthoedd tebyg?

  • Disgrifiad swydd cryno: a yw'r gwaith o ddiddordeb i chi go iawn? A yw'n cyfateb i'ch anghenion? Beth yw'r tasgau allweddol? Pa sgiliau sydd eu hangen? Allwch chi ddarparu tystiolaeth o'ch gallu i ddelio'n llwyddiannus â phob tasg? Sut byddwch yn dangos eich potensial i ymdopi â thasgau nad ydych wedi delio â nhw o'r blaen? A oes unrhyw beth sy'n aneglur?
  • Cymwysterau: a yw cymwysterau yn ddymunol neu'n hanfodol? Er enghraifft, oes angen trwydded yrru neu gymhwyster penodol arall?
  • Profiad: a yw profiad yn ddymunol neu'n hanfodol? A fyddwch yn cael eich diystyru? Pa brofiad y gallwch ei gynnig o unrhyw agwedd ar eich bywyd sy'n dangos sgiliau agos neu drosglwyddadwy?
  • Rhinweddau: nodwch yr iaith a ddefnyddir i ddisgrifio'r ymgeisydd delfrydol. Ewch ati i ddadansoddi pob enw ac ansoddair a'r hyn y mae'n ei olygu. Er enghraifft, gallai 'hunanddechreuwr ymroddedig' olygu mai ychydig iawn o oruchwylio a roddir, ond gallai hefyd olygu na chaiff unrhyw hyfforddiant ei roi. Efallai y bydd angen i chi fynd ati i gymell eich hun heb fawr ddim cymorth nac anogaeth, neu gallech hyd yn oed wynebu gwrthwynebiad. Dysgwch beth fydd hyn yn ei olygu yn ymarferol, a byddwch yn onest ynghylch a yw eich personoliaeth a'ch anghenion yn cyfateb i'r hyn y mae'r cyflogwr yn chwilio amdano.
  • Lleoliad a symudedd daearyddol: pa mor bell fyddech chi'n teithio bob dydd? Fyddech chi'n ystyried symud tŷ? Os oes angen teithio o gwmpas, faint o broblem fyddai hyn i chi?
  • Rhagolygon: pa gyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu yn y swydd hon? Efallai y bydd y cyflogwr yn chwilio am dystiolaeth o'ch parodrwydd a'ch gallu i wneud cynnydd. Os yw'r cyfleoedd yn ymddangos yn gyfyngedig, mae'n bwysig gweld sut y gallwch ei defnyddio i ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad.
  • Cyflog: fel arfer, mae'n ganllaw da o ran lefel y cymwysterau a'r profiad sydd eu hangen, ond mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r cyflog a delir fel arfer ar gyfer yr alwedigaeth honno. Beth rydych yn chwilio amdano, yn enwedig os nad oes cyflog wedi'i nodi?
  • Enw cyswllt: a oes enw cyswllt wedi'i roi ar gyfer cael rhagor o wybodaeth? Mae'n syniad da manteisio ar gynigion o'r fath, ond byddwch yn barod pan fyddwch yn gwneud hynny, gan y bydd y cyswllt yn creu argraff ohonoch o'r cychwyn cyntaf. Ewch ati i ymarfer eich cyflwyniad a byddwch yn barod ar gyfer y cwestiwn, 'Beth hoffech chi ei wybod amdanom ni?'. Byddwch yn barod i nodi pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored