Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

6.3 Cyflwyno eich CV

Er mwyn cynhyrchu CV effeithiol, dylech dalu sylw i'w ymddangosiad yn ogystal â'i gynnwys.

 • Sicrhewch ei fod yn hawdd ei ddarllen a'i ddilyn. Bydd eich CV chi yn un o lawer y bydd yn rhaid i'r cyflogwr eu darllen. Defnyddiwch ffont 'hawdd ei ddarllen', fel Arial 11 pwynt.
 • Cyflwynwch y wybodaeth mewn ffordd gyson (e.e. trefn dyddiadau) a sicrhewch fod eich cynllun yn gyson. Defnyddiwch yr un arddull ar gyfer pob pennawd (prif lythrennau, ffont trwm, tanlinellu). Defnyddiwch bwyntiau bwled er mwyn sicrhau bod modd darllen y wybodaeth yn gyflymach.
 • Fel arfer, dwy ochr A4 yw'r hyd gywir.
 • Peidiwch â gorlenwi'r dudalen na'i gwneud yn anniben drwy ddefnyddio atalnodi diangen. Mae gofod yn gwneud testun yn haws i'w ddarllen ac yn fwy deniadol.
 • Rhowch y wybodaeth bwysicaf ar y dudalen gyntaf ac mor agos â phosibl at y brig. Efallai na fydd y cyflogwr yn trafferthu i ddarllen ymlaen os nad oes unrhyw beth diddorol wedi'i nodi ar y dechrau.
 • Dylai'r lle rydych yn ei roi i bob adran adlewyrchu ei phwysigrwydd. Canolbwyntiwch ar yr agweddau sydd bwysicaf i'r cyflogwr eu gwybod.
 • Ceisiwch osgoi brawddegau hir a chymhleth. Peidiwch â defnyddio jargon a thalfyriadau nad yw'r darllenydd yn gyfarwydd â nhw o bosibl. Ysgrifennwch y geiriau allan yn llawn y tro cyntaf y byddwch yn eu defnyddio a rhowch y talfyriadau mewn cromfachau; ar ôl hynny, gallwch ddefnyddio'r talfyriad ar ei ben ei hun.
 • Gofynnwch am farn pobl eraill ar eich fersiwn ddrafft a phrawfddarllenwch y fersiwn derfynol yn ofalus.
 • Os bydd angen i chi anfon CV papur, dylai gael ei gynhyrchu i safon uchel gan ddefnyddio prosesydd geiriau a'i argraffu neu ei gopïo ar bapur gwyn neu hufen o ansawdd da. Sicrhewch fod y copïau yn glir. Os bydd angen i chi ddangos diddordeb ym maes dylunio (e.e. ar gyfer rhai swyddi yn y cyfryngau), efallai y bydd graffeg fwy manwl a phapur lliw yn fwy priodol.
 • Sicrhewch fod eich CV yn cyrraedd yn edrych fel dogfen o safon. Peidiwch â'i blygu. Defnyddiwch amlen A4 gyda darn o gardbord i'w atgyfnerthu.
 • Os byddwch yn anfon eich CV dros yr e-bost, anfonwch gopi caled hefyd ar unwaith, os bydd angen.
 • Cadwch gopi o'ch CV mewn man diogel. Bydd ei angen arnoch eto er mwyn ei addasu ar gyfer cyflogwyr eraill.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored