Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

8 Y cyfweliad

Cyfweliadau yw'r ffordd fwyaf cyffredin o lenwi swyddi gwag o hyd. Mae sawl math o gyfweliad y gellir gofyn i chi fynd iddo:

  • Wyneb yn wyneb: dyma'r math mwyaf cyffredin a gall fod ar ffurf cyfarfod un-i-un neu gyfres o gyfweliadau gydag aelodau gwahanol o staff.
  • Ffôn: mae'r cyfweliadau hyn yr un mor ffurfiol â chyfweliadau wyneb yn wyneb, felly bydd angen i chi baratoi'n dda ar eu cyfer.
  • Panel: byddwch yn cyfarfod â sawl cyfwelydd mewn un cyfweliad. Mae'n bwysig cadw cyswllt llygad gyda'r person sy'n siarad â chi. Ceisiwch beidio â cholli golwg ar bethau am fod aelodau'r panel yn gwneud nodiadau wrth i chi siarad.
  • Seiliedig ar gymhwysedd: mae cyfwelwyr yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â'r sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen ar gyfer y swydd. Felly, bydd angen i chi wybod beth ydynt ac wedi paratoi rhai enghreifftiau o'ch profiadau i'w dangos.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored