Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

8.8 Cwestiynau anodd

Mae gan bawb ddealltwriaeth wahanol o'r hyn sy'n gyfystyr â chwestiwn anodd. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu drwyddynt, ynghyd â rhai enghreifftiau a sut i'w hateb.

Yn gyffredinol:

 • Os byddwch yn teimlo dan bwysau, byddwch yn dueddol o beidio â gwrando mor astud. Gofynnwch i'r cwestiwn gael ei ailadrodd, cymerwch eich amser a chadwch at y pwynt. Pan fyddwch wedi ateb, stopiwch a pheidiwch â dweud mwy.
 • Ceisiwch ddangos eich bod yn deall pam bod y cyfwelwyr wedi gofyn y cwestiwn i chi. Os gallwch ddangos eich bod yn gwybod beth maent yn chwilio amdano, rydych hanner ffordd i roi ateb priodol.
 • Mewn ymateb i gwestiynau annifyr – yn hytrach na rhai anodd – cadwch eich ateb yn syml ac yn gryno.
 • Ceisiwch sicrhau bod eich atebion i gwestiynau anodd yn rhai cadarnhaol. Os nad ydych yn meddu ar sgil penodol, ceisiwch bwysleisio pa mor gyflym rydych yn dysgu a pha mor gyflym y gallwch ddatblygu'r sgil hwnnw.

Enghreifftiau o gwestiynau anodd a sut i'w hateb

 • Beth yw eich gwerth? Ceisiwch ymatal rhag ateb y cwestiwn hwn nes eich bod yn gwybod beth yw cyfrifoldebau a chwmpas y swydd, a'r ystod cyflog arferol. Soniwch am eich cyflog blaenorol ac unrhyw ymrwymiadau ariannol sy'n eich arwain at godi neu ostwng eich disgwyliadau. Efallai y bydd negodiadau fel hyn yn ymddangos yn rhyfedd i chi os ydych ond yn gyfarwydd â graddfeydd cyflog sefydlog.
 • Beth yw eich cryfderau? Byddwch wedi dod yn ymwybodol o'r rhain drwy eich hunanwerthusiad. Defnyddiwch enghreifftiau o'r tri phroffil – personol, proffesiynol a chyflawniadau – a drafodwyd yn Adran 8.5 i lunio darlun cynhwysfawr. Dylech gynnwys unrhyw nodweddion penodol sy'n gysylltiedig â'r swydd yn eich barn chi.
 • Dywedwch wrthyf amdanoch chi eich hun. Dylech gwmpasu agweddau perthnasol ar eich bywyd, e.e. blynyddoedd cynnar (os yw'n briodol), addysg, profiad gwaith, digwyddiadau o bwys.
 • Ar ôl gweithio i un cwmni gyhyd, pa anawsterau rydych yn eu disgwyl wrth addasu i'n diwylliant ni? Nodwch yn glir eich bod yn deall pwysigrwydd y cysyniad o ddiwylliant drwy sôn am yr amrywiaeth o fewn y cwmnïau a'r sefydliadau rydych wedi bod mewn cysylltiad â nhw. Disgrifiwch sut rydych wedi addasu i wahanol is-ddiwylliannau rydych wedi dod ar eu traws.

Gweithgaredd 9

Timing: Caniatewch tua 30 munud

Dyma ragor o enghreifftiau o gwestiynau cyfwelwyr i chi eu hystyried.

 • Pam wnaethoch chi benderfynu astudio gyda …?
 • Y cwestiwn tair rhan clasurol: Pa fath o bobl rydych yn hoffi gweithio gyda nhw? Pa fath o bobl rydych yn ei chael hi'n anodd gweithio gyda nhw? Sut rydych wedi gweithio'n llwyddiannus gyda pherson anodd?
 • Beth yw eich nodau byrdymor, tymor canolig a hirdymor?
 • Pam rydych wedi penderfynu newid gyrfa?
 • Beth yw'r prif heriau sy'n wynebu (e.e. y Gwasanaeth Iechyd, addysg, y cwmni hwn ...) heddiw?
 • Ydych chi'n teimlo eich bod yn barod i ateb yr heriau hynny?
 • Does gennych chi ddim profiad o gwbl ar lefel reoli. Sut fyddech chi'n ymdopi â'r broses bontio?
 • Pa mor hir fyddech chi'n disgwyl aros yma?
 • Sut fyddech chi'n disgrifio eich hun?
 • Yn eich swydd bresennol/ddiwethaf, beth ydych/roeddech chi'n ei hoffi fwyaf/lleiaf? Pam? Beth oedd eich llwyddiant mwyaf? Beth oedd eich methiant mwyaf?
 • Beth yw'r agwedd anoddaf ar (e.e. y swydd hon, bod yn rheolwr...) yn eich barn chi?
 • Sut rydych yn ymateb i feirniadaeth?

Ysgrifennwch eich atebion isod.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Rydych nawr wedi cwblhau Adran 8 - da iawn! Gobeithio bod y deunydd astudio wedi bod o fudd i chi a'ch bod yn awyddus i barhau â'r cwrs. Cofiwch, os byddwch yn llwyddo yn y cwis ar ddiwedd pob bloc, gallwch lawrlwytho bathodyn fel tystiolaeth o'r hyn rydych wedi'i ddysgu a datganiad cyfranogi i ddangos eich bod wedi cwblhau'r cwrs cyfan.

CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored