ရည်ညွှန်းစာအုပ်များ

Kolb, D.A. (၁၉၈၄) အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံသောသင်ယူမှု: သင်ယူမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့် အတွေ့အကြုံ Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.

Rosewell, J. (၂၀၀၄) Living with the Net:တွင်ပါရှိသော‘သင်ယူမှုပုံစံများ’ သင့်ဘဝအရည်အသွေး မြှင့်တင်ဖို့ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်း, Milton Keynes, The Open University.

ကျေးဇူးတင်လွှာ