Skip to content
Health, Sports & Psychology

Health, Sports & Psychology

How best to maintain a healthy mind in a healthy body and the professions that help us.

Health, Sports & Psychology

Free courses

Free courses

Produced by The Open University, a world leader in open and distance learning, all OpenLearn courses are free to study. We offer nearly 1000 free courses across 8 different subject areas. Our courses are available to start right away.

Free badged courses

A growing selection of our courses offer a free Open University digital badge. Badges demonstrate your interest in a subject, a commitment to your career or provide evidence of continuing professional development.

Lunchtime learning

Got a few spare minutes? Brush up on your knowledge with our range of free bite-size courses and activities.

Social Care & Social Work
Grid List Results: 47 items
Copyrighted  image Icon Copyright: © Blackboard373/Dreamstime.com
Innovation in health and social care: social and historical free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Innovation in health and social care: social and historical

This free course, Innovation in health and social care: social and historical, focuses on digital technologies and innovations in health and social care and explores the types of innovations that are available and the impact this has on the individuals using them. You will also gain an insight into the potential advantages and disadvantages of these innovations.  

Free course
4 hrs
Caring for adults free course icon

Health, Sports & Psychology 

Caring for adults

Caring for adults is an introductory course for anyone in a caring role, either paid or unpaid. It builds on what you already know to give you a better understanding of your role as a carer. It also supports your own well-being by giving you some ideas and information about looking after yourself and dealing with stress.

Free course
15 hrs
Gofalu am oedolion free course icon

Health, Sports & Psychology 

Gofalu am oedolion

Mae gofalu am oedolion yn gwrs rhagarweiniol i unrhyw un sydd â rôl ofalgar, naill ai'n daladwy neu'n ddi-dāl. Mae'n adeiladu ar yr hyn yr ydych eisoes yn ei wybod i roi gwell dealltwriaeth i chi o'ch rôl fel gofalwr. Mae hefyd yn cefnogi'ch lles eich hun trwy roi syniadau a gwybodaeth i chi am ofalu amdanoch eich hun a delio â straen.

Free course
15 hrs
Perspectives on social work: Individual stories free course icon

Health, Sports & Psychology 

Perspectives on social work: Individual stories

In this series of four interviews you will watch a service user, a carer, a social worker and a social work manager talking about their different experiences. The interviews will illustrate the importance of listening to people’s stories, the importance of relationship in social work practice, and the importance of the context in which social work practice takes place. You will consider questions about the interviews, and will reflect on the implications for practice of what the individuals have to say.

Free course
2 hrs
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru free course icon

Health, Sports & Psychology 

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol: mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan bwysig, ym mywydau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac ymarfer gweithwyr cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cydnabod bod ymarfer gwaith cymdeithasol yn digwydd mewn cyd-destun. Yn benodol, byddwch yn dysgu beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru - yn y cyd-destun Cymreig.

Free course
10 hrs
Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol free course icon

Health, Sports & Psychology 

Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith cymdeithasol. Byddwch yn ystyried cwestiynau am y cyfweliadau ac yn myfyrio ar oblygiadau'r hyn sydd gan yr unigolion i'w ddweud ar gyfer ymarfer.

Free course
2 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: The Open University Wales
What about me? A personal development course for carers in Wales free course icon

Health, Sports & Psychology 

What about me? A personal development course for carers in Wales

This is a personal development course for carers in Wales. It will help you to identify and reflect on your experiences, interests, skills and your future aspirations. You will also have the opportunity to develop a personal action plan to take forward beyond the course. Developed by The Open University in Wales and Carers Trust Wales, it is embedded with case studies from real carers sharing their experiences and reflections.

Free course
5 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: The Open University Wales
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru free course icon

Health, Sports & Psychology 

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

Free course
5 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: © Bonfanti Diego/Getty Images
Introducing social work: a starter kit free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Introducing social work: a starter kit

This free course, Introducing social work: a starter kit, provides a glimpse into some of the things that social workers do and looks at why and how social work is done. The course is designed for people who might be interested in and curious about social work practice. It will also be a useful initial resource for those who may be thinking about entering the social work profession at some point in the future.

Free course
12 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: © istockphoto.com/Aldo Murillo
Supporting and developing resilience in social work free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Supporting and developing resilience in social work

What does it take to become a resilient practitioner in social work? This free course, Supporting and developing resilience in social work, will guide you through some important concepts. An understanding of ‘emotional resilience’ and ‘professional leadership’ will help to guide you through taking a positive approach to problems that ----- in social work practice. You will also be introduced to some ideas about leadership in social work practice.

Free course
10 hrs
Exploring learning disabilities: supporting belonging free course icon Level Badge icon

Health, Sports & Psychology 

Exploring learning disabilities: supporting belonging

This free course, Exploring learning disabilities: supporting belonging, takes the real-life cases of a number of different people to explore what it is like to have the label ‘learning disability’. The course also considers how it feels to support someone with a learning disability, as a family member, a friend, an advocate or a paid worker. Through these human stories the course considers the complex moral, ethical and practical debates learning disability gives rise to.  

Free course
24 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: Used with permission
Cyflwyniad i waith cymdeithasol free course icon

Health, Sports & Psychology 

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

Free course
15 hrs
Page 1 of 4
Page 1 of 4