Skip to content
Skip to main content

OpenLearn x Chwarae Teg

A selection of free online courses curated by Chwarae Teg to support women wanting to move into the tech industry. ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ 

OpenLearn Chware Teg logos

Detholiad o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim wedi'u curadu gan Chwarae Teg i gefnogi menywod sydd am symud i'r diwydiant technoleg.‎‎‎


Thinking of switching to a career in technology?

Welcome to the New Futures programme, supporting women to switch careers into tech by motivating, inspiring and providing full career support alongside technical training. 

Chwarae Teg are working with FinTech Wales and in partnership with The Open University to address the under-representation of women specifically in tech and digital roles across the FinTech sector.

Fully funded (yes, free!) technical courses delivered with the expert wrap around career development programme from Chwarae Teg for women wanting to move into the tech industry. The New Futures programme is funded by the Learning and Work Institute and the Covid-19 Support Fund.

You will receive career development support including career coaching and online workshops, funded technical training and opportunities to network and meet potential employers. 

If you’ve not already accessed the support from Chwarae Teg to compliment the courses below, please register here.


Free online courses

The courses available to you below have been carefully selected to address the skills needed by employers in the tech industry. Please chose the relevant courses to your interests and discuss your thoughts on your career pathway with your Career Development Partner at Chwarae Teg.

You will get the most from OpenLearn if you create an account (this is free). Creating an account will give you full access to a range of features that are not available to guests, such as enrolling on free courses. From your MyOpenLearn profile, you will be able to track your progress and download an activity record. 

Please note that only a limited selection of OpenLearn resources are currently available through the medium of Welsh.

Browse:

Meddwl am newid i yrfa mewn technoleg?

Croeso i’r rhaglen Dyfodol Newydd sy’n cynorthwyo menywod i droi at yrfaoedd yn y diwydiant technoleg trwy gymell, ysbrydoli a darparu cymorth gyrfa llawn ochr yn ochr â hyfforddiant technegol.

Mae Chwarae Teg yn gweithio gyda FinTech Wales ac mewn partneriaeth â’r Brifysgol Agored er mwyn mynd i’r afael â’r ffaith na chaiff digon o fenywod eu cyflogi mewn rolau technegol a digidol ar draws y sector Technoleg Ariannol.

Cyrsiau technegol wedi’u hariannu’n llwyr (ie, cyrsiau rhad ac am ddim!) a gyflwynir gyda rhaglen datblygu gyrfa arbenigol Chwarae Teg ar gyfer menywod sy’n dymuno symud i’r diwydiant technoleg. Caiff y rhaglen Dyfodol Newydd ei hariannu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith a’r Gronfa Cymorth Covid-19.

Byddwch yn cael cymorth datblygu gyrfa, yn cynnwys hyfforddiant gyrfa a gweithdai ar-lein, hyfforddiant technegol wedi’i ariannu a chyfleoedd i rwydweithio a chyfarfod â darpar gyflogwyr.

Os nad ydych wedi defnyddio cymorth gan Chwarae Teg eto i ategu’r cyrsiau isod, cofrestrwch yma.


Adnoddau dysgu am ddim

Mae’r cyrsiau sydd ar gael isod wedi cael eu dewis yn ofalus i fynd i’r afael â’r sgiliau y mae cyflogwyr eu hangen yn y diwydiant technoleg. Dewiswch y cyrsiau sydd o ddiddordeb ichi a thrafodwch eich syniadau ynglŷn â llwybr eich gyrfa gyda’ch Partner Datblygu Gyrfa yn Chwarae Teg.

Byddwch chi'n cael y gorau o OpenLearn os byddwch chi'n creu cyfrif (mae hwn yn rhad ac am ddim). Bydd creu cyfrif yn rhoi mynediad llawn i chi i ystod o nodweddion nad ydynt ar gael i westeion, megis cofrestru ar gyrsiau am ddim. O'ch proffil MyOpenLearn, byddwch yn gallu olrhain eich cynnydd a lawrlwytho cofnod gweithgaredd.

Sylwer: dim ond nifer cyfyngedig o adnoddau OpenLearn cyfrwng Cymraeg sydd ar gael ar hyn o bryd.

Pori:

Computing and IT | Cyfrifiadura a TGEngineering and design | Peirianneg a dylunioHandling data | Trin data


 

Working digital | Gweithio'n ddigidol


 


The Open University in Wales | Y Brifysgol Agored yng Nghymru

As Wales’ largest provider of part-time undergraduate university study, The Open University in Wales offers a wide choice of qualifications in a broad range of subject areas. As part of the biggest university in the UK, we can provide a world-class education, helping you to meet your professional and personal goals.

With tuition fee loans, financial support, and pay as you go options available, studying with The Open University is a lot more affordable than you might think.

Find out more

Fel darparydd mwyaf astudiaeth ran amser prifysgol yng Nghymru, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig dewis eang o gymwysterau mewn ystod eang o bynciau. Fel rhan o’r brifysgol fwyaf yn y DU, gallwn ddarparu addysg o safon byd-eang, gan eich cynorthwyo i gwrdd a’ch amcanion proffesiynol a phersonol.

Gyda benthyciadau ffioedd dysgu, cymorth ariannol, ac opsiynau talu wrth fynd ar gael, mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn llawer mwy fforddiadwy na’r disgwyl.

Dysgwch ragor

* Eligibility rules apply for financial support. / Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.


 

Become an OU student

Ratings & Comments

Share this free course

Copyright information

Skip Rate and Review

For further information, take a look at our frequently asked questions which may give you the support you need.

Have a question?