Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Gweithgaredd olaf

Eich gweithgaredd olaf yw crynhoi'r hyn rydych wedi'i ddysgu o'r cwrs hwn.

Gweithgaredd 5.4 Beth rwyf wedi'i ddysgu?

Timing: Dylech dreulio tua 10 munud ar y gweithgaredd hwn.
Ffigur 5.5

Dyma'r deilliannau dysgu a restrwyd gennym yn y cyflwyniad i'r cwrs hwn:

  • gwell dealltwriaeth o'ch profiadau fel gofalwr a hefyd yn eich rolau ehangach
  • dealltwriaeth o'r sgiliau amrywiol rydych wedi'u datblygu fel gofalwr ac yn eich rolau ehangach a sut y gellir eu trosglwyddo i sefyllfaoedd eraill
  • gwerthfawrogiad o rinweddau personol a ddatblygwyd drwy eich rôl ofalu
  • cyfle i feddwl am eich nodau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol
  • syniad o sut y gallech weithio tuag at y nodau hynny a ble y gallech gael help a chefnogaeth
  • y gallu i ddefnyddio technoleg gwybodaeth (TG) er mwyn cyflawni gweithgareddau myfyriol o ran ysgrifennu a chyfathrebu
  • y gallu i ddefnyddio'r we er mwyn dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol
  • y gallu i archwilio a defnyddio ffyrdd newydd o fynegi syniadau.

Nodwch y deilliannau dysgu rydych yn meddwl eich bod wedi'u cyflawni, naill ai'n llawn neu'n rhannol. Hefyd nodwch unrhyw beth arall a gyflawnwyd gennych yn eich barn chi nad oedd ynddynt, fel gwneud ffrindiau newydd, dysgu bod pawb yn wynebu anawsterau o ryw fath ac ati.

Gallwch ddefnyddio taflen Gweithgaredd 5.4 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   i gwblhau'r gweithgaredd hwn

NEU

Ewch i Weithgaredd 5.4 yn eich Cofnod Myfyrio Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Gobeithio eich bod wedi mwynhau astudio'r cwrs. Gobeithio eich bod wedi dysgu rhywfaint amdanoch eich hun: faint y gallwch ei wneud a beth yr hoffech ei wneud yn y dyfodol. Mae gan bawb gryfderau, rhinweddau a galluoedd ac weithiau mae angen help arnom i'w hadnabod a'u defnyddio. Gobeithio y byddwch yn mynd ymlaen i gyflawni pethau gwych gyda'ch doniau!

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, efallai y byddwch am edrych ar yr adran Rhagor o wybodaeth ar ddiwedd y cwrs. Mae'n cynnwys dolenni gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer adnoddau a chymorth pellach gan gynnwys gwasanaethau cymorth i ofalwyr, gyrfaoedd, addysg a hyfforddiant.

     

Rhagor o wybodaeth