Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.2 Gwybyddoliaeth

Disodlwyd ymddygiadaeth gan wybyddoliaeth, i raddau helaeth, a daeth i amlygrwydd yn hwyr yn yr 20fed ganrif. Roedd y ddamcaniaeth hon yn canolbwyntio ar drefnu gwybodaeth, prosesu gwybodaeth a gwneud penderfyniadau. Ausubel (1960) a Bruner (1966) oedd dau o brif hyrwyddwyr gwybyddoliaeth. Roedd Bruner yn credu y dylid rhoi cyfleoedd i ddysgwyr ddarganfod y perthnasoedd sy’n rhan annatod o’r deunydd dysgu drostynt eu hunain, sef techneg addysgu y’i galwodd yn ‘sgaffaldio’. Mewn amgylchedd addysgu ar-lein, gallai hyn olygu bod yr athro/athrawes yn rhoi cymorth rheolaidd a phenodol i bob dysgwr yn gynnar yn y cwrs, ond yn ymyrryd i roi cymorth yn llai aml wrth i’r dysgwr ddechrau gweithredu’n llwyddiannus ar ei ben ei hun. Byddai gwaith Ausubel yn y maes hwn yn awgrymu ei bod yn well i’r athro/athrawes ddarparu rhywfaint o ddeunyddiau o flaen llaw, sy’n caniatáu i’r dysgwr ‘drefnu’ ei ddull dysgu cyn iddo gael at union ddeunyddiau’r cwrs, fel y bydd eisoes wedi datblygu llawer o’r sgiliau y bydd arno eu hangen i ymgymryd â’r cwrs yn llwyddiannus.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored