Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.2 Anhwylderau gorbryder

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 2 Gall pyliau o banig fod yn nodwedd o anhwylder panig

Pan fydd person yn cael pwl o banig, mae'n anadlu'n gyflym ac yn ddwfn, gan anadlu allan lawer o garbon deuocsid (CO2) felly bydd yn teimlo'n benysgafn. Os bydd yn chwythu i mewn i fag papur ac yna'n ail-anadlu o'r bag papur, bydd yn anadlu rhywfaint o'r CO2. Mae'n helpu i arafu'r anadlu er mwyn i'r unigolyn deimlo'n well.

Fel mae'r enw yn ei awgrymu, mae anhwylderau gorbryder yn digwydd pan fydd y person yn teimlo'n anarferol o orbryderus, naill ai yn y byrdymor neu am gyfnodau hwy. Mae sawl math o anhwylder gorbryder:

  • Anhwylder gorbryder cyffredinol lle mae'r person yn teimlo'n ofnus neu'n orbryderus am gyfnod hir ond heb achos amlwg.
  • Anhwylder panig lle mae'r person yn cael pyliau o banig a all fod yn anrhagweladwy.
  • Ffobiâu, sef ofn mawr o rywbeth sy'n sbarduno gorbryder.
  • Anhwylder obsesiynol cymhellol, sy'n achosi i'r person gael meddyliau ymwthiol neu ysfeydd i wneud rhywbeth, fel glanhau'n ormodol, a dyhead neu gymhelliant llethol i ailadrodd tasgau fel sicrhau eich bod wedi cloi drysau neu fflyshio'r toiled.
  • Gorbryder yw anhwylder straen wedi trawma sy'n gysylltiedig â phrofiad gwael lle mae'r person yn ail-fyw’r ofn a'r gorbryder a wynebodd yn ystod y profiad gwael hwnnw.