Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Eich myfyrdod

Gweithgaredd 1.1 Meddwl amdanaf fy hun

Timing: Dylech dreulio tua 20 munud ar y gweithgaredd hwn

I ddechrau arni, meddyliwch am y pedwar cwestiwn canlynol:

 • Sut wyf yn gweld fy hun nawr?
 • Beth ydw i'n fwyaf balch ohono?
 • Beth sy'n fy ngwneud i'n hapus?
 • Sut hoffwn i weld fy hun yn y dyfodol?

Cyn ceisio ateb y cwestiynau hyn, edrychwch ar yr enghreifftiau canlynol, sy'n dangos sut y gwnaeth Alana a James eu hateb.

Enghraifft 1: Alana

Gwyddom fod Alana wedi cwblhau Lefel 1 mewn Trin Gwallt a'i bod yn symud ymlaen i Lefel 2. Edrychwch ar dabl Alana er mwyn gweld beth mae Alana yn ei obeithio am y dyfodol a sut mae'n gweld ei hun nawr.

Tabl 1.1

Sut wyf yn gweld fy hun nawr? Beth sy'n fy ngwneud yn hapus?
 • Triniwr Gwallt
 • Tawel ond pan ddewch i'm hadnabod yn hyderus
 • Penderfynol
 • Siaradus
 • Gwirfoddoli
 • Weithiau rwy'n galw fy hun yn dwp
 • Dilyn fy mreuddwyd
 • Ffrindiau
 • Teulu
 • Dod i'r grŵp Gofalwyr Oedolion Ifanc
 • Chwarae gyda gwallt
 • Gwyliau
Beth ydw i'n fwyaf balch ohono?Sut hoffwn i weld fy hun yn y dyfodol?
 • Llwyddo mewn gwallt ar Lefel 1
 • Gwirfoddoli
 • Goresgyn ofnau
 • Llwyddiannus
 • Triniwr Gwallt
 • Gwirfoddoli

Meddyliwch am y cwestiynau canlynol:

 • A allwch uniaethu ag unrhyw beth mae Alana yn ei ddweud?
 • A oes gennych unrhyw beth yn gyffredin?
 • Beth sy'n wahanol am eich sefyllfa chi a'r ffordd rydych yn teimlo?

Enghraifft 2: James

Nawr edrychwch ar dabl James a gwrandewch arno'n disgrifio ei brofiadau.

Tabl 1.2

Sut wyf yn gweld fy hun nawr?Beth sy'n fy ngwneud yn hapus?
 • Canol oed
 • Mewn cyfnod o newid
 • Yn gadael fynd o'r gorffennol
 • Pobl
 • Chwerthin
 • Anifeiliaid
 • Cariad
 • Heddwch
 • Astudio
 • Bwyd da
 • Gwlad Thai
Beth ydw i'n fwyaf balch ohono?Sut hoffwn i weld fy hun yn y dyfodol?
Wynebu caledi gyda gwên
 • Seicolegydd cymwysedig
 • Gweithio ym myd academia efallai
 • Hapus
Download this video clip.Video player: cym_s1_james_1.1.1.mp4
James
Fe ddechreuais i yn fy rôl ofalu go iawn pan roeddwn i'n 40 oed ac fe fydda' i'n 46 oed ym mis Gorffennaf. Cafodd fy mam wybod bod ganddi Alzheimer pan oedd hi tua 75 oed. Mae'n 80 oed nawr. Mae wedi mynd i gartref gofal preswyl yn ddiweddar gan fod y clefyd a'r salwch wedi datblygu i'r pwynt lle roedd angen iddi fod mewn amgylchedd mwy diogel nag amgylchedd byw'n annibynnol.
Gwnaeth y sefyllfa droi fy mywyd wyneb i waered. Fe es i o fod â gyrfa brysur iawn, yn gweithio'n galed yn fy ugeiniau a'm tridegau, ar ôl bod yn y coleg a dilyn y llwybr arferol, i'r sefyllfa hon lle roedd y salwch ofnadwy hwn wedi cyrraedd ac roedd angen i ni fod yno iddi. Roedd hi'n byw tua 35 milltir i ffwrdd oddi wrtha' i i ddechrau, a byddwn i'n mynd draw bob penwythnos. Fe wnes i hynny am tua 20 mis, gan fynd â bwyd gyda mi. Un o ganlyniadau ei salwch oedd ei bod wedi rhoi'r gorau i fwyta, felly roedd hi'n bwysig iawn ar lefel ymarferol bod bwyd yn mynd i'r tŷ a'i bod yn cael ei hannog i fwyta. Wrth gwrs, beth ddigwyddodd wedyn oedd...byddwn i'n mynd i ffwrdd ac ni fyddai'n bwyta yn ystod yr wythnos. Felly, beth bynnag, ar ôl tua 20 mis, gwnaethon ni benderfynu ei symud hi'n agos iawn ata' i felly fe symudodd hi i mewn i fyngalo tua 500 llath i fyny'r ffordd. Fe fues i'n gweithio wedyn yn llawn amser am tua dwy flynedd, ond doedd hynny, hyd yn oed, ddim yn ddigon, roedd angen i mi dreulio mwy o amser gyda hi nag yr oedd swydd lawn amser yn caniatáu i mi ei wneud. Felly, flwyddyn i fis Mawrth diwethaf, fe wnes i gymryd diswyddiad gwirfoddol ar ôl 15 mlynedd mewn un sefydliad roeddwn wedi bod yn gweithio iddo er mwyn rhoi mwy o amser i mi ac fe fues i'n lwcus iawn; fe ges i swydd ran amser yn NEWCIS yn fuan wedyn a rhoddodd hynny fwy o amser i mi fynd â hi i apwyntiadau ysbyty, apwyntiadau meddyg a gwneud pethau ymarferol bob dydd tra'n ceisio byw fy mywyd fy hun hefyd - fy nghydberthnasau fy hun, fy nghartref fy hun ac ati. Ond roedd hi'n anodd, hyd yn oed wedyn roedd hi'n eithaf anodd, oherwydd gydag unrhyw salwch cronig sy'n derfynol ac sydd ond yn mynd un ffordd, mae'n anochel y bydd yn mynd yn waeth, mae'n mynd yn anoddach, felly aeth pethau'n fwy anodd yn hytrach na'n haws.
End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Eich tabl

Nawr llenwch y blychau eich hun ar daflen Gweithgaredd 1.1 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   a roddwyd i chi. Byddwn yn dychwelyd i'r gweithgaredd hwn yn Sesiwn 5 felly efallai y byddwch am gadw copi o'ch tabl.

NEU

Agorwch eich Cofnod Myfyrio

ac ewch i Weithgaredd 1.1. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Os ydych yn gweithio mewn grŵp ac yr hoffech rannu eich atebion, gwnewch hynny nawr

Gweithgaredd 1.2 Diffinio fy hun

Timing: Dylech dreulio tua 20 munud ar y gweithgaredd hwn.

Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi feddwl am y rolau amrywiol sydd gennych yn eich bywyd a beth maent yn ei olygu.

Yn yr adran flaenorol, clywsom am brofiadau Christine o ofalu am ei mab, beth mae wedi'i ddysgu iddi a sut mae'n teimlo amdano. Edrychwch ar y rhestr o rolau sydd gan Christine yn ei bywyd bellach ac yna gwrandewch arni'n siarad amdanynt yn y clip sain.

Tabl 1.3

Fy mhrif rolau mewn bywydBeth rwyf yn ei wneud
 • Gwraig
 • Mam
 • Merch a merch yng nghyfraith
 • Modryb a hen fodryb
 • Gwrandäwr - i fy ngŵr, mab, teulu
 • Swyddog Cymorth Cyntaf
 • Adferwr hiwmor
 • Cefnogi'r gwannaf yn well na fi fy hun
 • Caru a gofalu am fy mab a'm gŵr.
 • Gwneud beth y gallaf a dysgu gadael yr hyn rwyf am ei wneud ond na allaf ei wneud.
 • I ymlacio rwy'n mwynhau crefft papur ac rwyf hefyd wedi dechrau cyfryngau cymysg a thecstilau.
 • Meistroli'r peiriant gwnïo
Ffigur 4
Download this audio clip.Audio player: cym_s1_christine_1_2.mp3
Christine
Fe enw i yw Christine. Dwi'n gofalu am fy mab sy'n 19 oed ym mis Medi. Mae ganddo Nychdod Cyhyrol Duchenne a chymhlethdodau eraill fel cardiomyopathi, scoliosis sy'n anllawdriniadwy oherwydd ei gyflwr cardioresbiradol ac anawsterau dysgu cymhleth.
Dwi'n berson gofalgar iawn yn naturiol beth bynnag, dwi'n berson sy'n hoffi cofleidio pobl. Dwi'n weinyddes feithrin. Mae'n rhywbeth y syrthiais i mewn iddo yn yr ysgol. Doeddwn i ddim yn ddisgybl academaidd felly fe fydden i'n gofalu am y plant iau, yn mynd â nhw i nofio ac yn treulio amser gyda nhw gyda'r nos. Felly, fe syrthiais i mewn i'r gwaith. Roeddwn i wrth fy modd gyda rôl nani - bod yn fam mewn gwirionedd, yn ddirprwy fam. Yna, bu'n rhaid i mi aros cryn amser cyn priodi a chael plentyn a dwi'n ei chael hi'n anodd iawn galw fy hunan yn ofalwr gan mai fi yw ei fam.
End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mae'r enghraifft uchod yn dangos y rolau gwahanol sydd gennym mewn bywyd. Mae gan bob un ohonom lawer o rolau lle defnyddiwn amrywiaeth o sgiliau a galluoedd.

Meddyliwch am y cwestiynau canlynol:

 • A oes gennych unrhyw beth yn gyffredin â Christine?
 • A ydych wedi gorfod ymdopi â rhai o'r un anawsterau?
 • A oes gennych nodau yr hoffech eu cyflawni?

Yn yr adran flaenorol gwnaethom hefyd ddarllen am Claire a'i rôl yn gofalu am ei mam a'i phartner. Edrychwch ar dabl Claire lle mae'n disgrifio'r amrywiaeth o rolau sydd ganddi a'r hyn mae'n ei wneud.

Tabl 1.4

Fy mhrif rolau mewn bywyd Beth rwy'n ei wneud
 • Gofalwr
 • Partner
 • Merch
 • Chwaer
 • Modryb
 • Myfyriwr
 • Gwirfoddoli
 • Bardd
 • Ffrind
 • Gofalu am fy mhartner
  • Helpu gyda gweithgareddau beunyddiol
  • Helpu i drosglwyddo
  • Cymorth emosiynol
 • Gofalu am fy nithoedd
 • Cadw mewn cysylltiad a gweld teulu a ffrindiau
 • Cefnogi menywod â phroblemau iechyd meddwl
 • Helpu i redeg a threfnu canolfan galw heibio
 • Ysgrifennu barddoniaeth a cheisio cael cyhoeddi fy ngwaith
 • Dysgu Iaith Arwyddion Prydain (British Sign Language)

Nawr diffiniwch eich hun ar hyn o bryd, a'r rolau rydych yn eu cyflawni, ar daflen Gweithgaredd 1.2

NEU

Agorwch eich cofnod myfyrio ac ewch i Weithgaredd 1.2. (Os gwnaethoch anghofio arbed eich Cofnod Myfyrio, gallwch agor dogfen newydd.) Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Os ydych yn gweithio mewn grŵp, efallai yr hoffech rannu eich atebion a thrafod eich rolau gyda'ch gilydd. Yn yr un modd, os ydych yn gweithio un i un gyda mentor, defnyddiwch yr amser hwn i weithio ar rai o'r syniadau uchod.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored