Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dysgu o brofiad

Rydym i gyd yn cael profiadau cyfnewidiol mewn bywyd - pethau da a drwg. Beth bynnag fo'n profiad, rydym yn dysgu wrth fynd yn ein blaenau. Nid ydym yn rhoi'r gorau i ddysgu pan drown yn oedolyn. Mae dysgu yn beth gydol oes. Mae peth o'r dysgu amdanom ni'n hunain: y math o berson ydym a'n cryfderau a'n rhinweddau. Mae a wnelo mathau eraill o ddysgu â sgiliau, cymwysterau, deall syniadau a chysyniadau, neu'r gymdeithas rydym yn byw ynddi.

Nawr, hoffem i chi roi'r gorau i ystyried beth ddigwyddodd, pryd a meddwl am yr hyn rydych wedi'i ddysgu o'r gwahanol rolau a phrofiadau hyn, a sut rydych wedi datblygu fel unigolyn dros amser.

Gwyliwch James, gofalwr a gweithiwr cymorth sy'n gweithio gyda gofalwyr, yn siarad am werth myfyrio.

Download this video clip.Video player: cym_intro_james_skills.mp4
James
O ran bod yn ofalwr, mae myfyrio...amser i fyfyrio, yn aml yn rhywbeth prin ac os gall pobl ddod i gwrs fel yr un rydych yn ei ddarparu heddiw, mae'n rhoi amser iddyn nhw feddwl "wel, efallai fy mod i'n treulio'r rhan fwyaf o'm mywyd yn y tŷ ac efallai bod angen i mi wneud llawer o dasgau ymarferol bob dydd er mwyn sicrhau bod fy anwylyd yn gynnes, wedi'i fwydo, wedi'i wisgo, yn lân, wedi cael ei feddyginiaeth ac ati" ond maen nhw hefyd yn feysydd bywyd sy'n rhoi profiadau i chi sy'n trosi'n sgiliau y gallwch eu defnyddio o bosibl i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol. Felly, er enghraifft, trefniadaeth, cyfathrebu...maen nhw'n bethau y mae llawer o ofalwyr yn eu gwneud drwy'r amser gydag amrywiaeth eang o bobl, ond mae'n bosibl na fyddent yn ystyried eu nodi ar gais am addysg neu gyflogaeth oherwydd maen nhw'n bethau y maen nhw'n eu gwneud gartref felly maen nhw'n bethau y maen nhw'n eu hystyried sy'n rhan ohonyn nhw eu hunain, rhinwedd bersonol yn hytrach na rhywbeth sydd â gwerth ar y farchnad, a dwi'n credu ei bod yn bwysig iawn bod pobl yn gallu ehangu eu gorwelion a meddwl "wel, mae gen i werth; mae gen i lawer o sgiliau felly fe fydda' i'n gallu mynd allan a hyrwyddo fy hun a chredu digon ynof i fy hun i allu gwneud yn dda mewn capasiti mwy academaidd neu gyflogaeth."
End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Nawr, meddyliwch am Claire eto. Mae wedi cael cryn dipyn o brofiadau cyfnewidiol. Beth a ddysgodd o'r profiadau hyn?

Enghraifft 1: Dysgu o Brofiad Claire

Edrychwch ar beth mae Claire yn dweud iddi ei ddysgu o'i phrofiad:

  • Wedi ei chael hi'n anodd nodi amseroedd penodol ar gyfer rhai pwyntiau.
  • Do, fe wnes i ddwyn teimladau ac atgofion i gof.
  • Rwyf wedi dysgu, ni waeth pa mor negyddol yw sefyllfa, gallwch ddysgu ohono.
  • Rhywbeth cadarnhaol ym mhopeth negyddol.
  • Ar ôl colli mam, peidio â phoeni am fân bethau, croesawu pawb a phopeth - mae bywyd yn rhy fyr.
  • Rwy'n gryfach nag oeddwn i'n ei feddwl gan fy mod wedi profi a chyflawni cymaint.
  • Rwy'n mynd i'r cyfeiriad cywir nawr, hyd yn oed os nad oeddwn i gynt.

Mae Claire yn myfyrio ar y ffaith, er iddi wynebu cyfnodau anodd, ei bod wedi sylweddoli ei bod yn gryfach nag a feddyliodd a, pha mor negyddol bynnag y mae sefyllfa, rydych yn dysgu ohoni.

Dyma rai ymadroddion allweddol o sylwadau Claire:

  • cryfach, dysgu, anodd, cyflawni, cyfeiriad cywir

Drwy fyfyrio ar ei phrofiad blaenorol, mae Claire wedi dysgu ei bod yn unigolyn cryf a all ddysgu hyd yn oed o sefyllfaoedd negyddol ac anodd, a'i bod o'r farn ei bod yn symud i'r cyfeiriad cywir.

Myfyrio

Cymerwch funud i feddwl am y cwestiynau canlynol:

  • A oedd unrhyw beth a ddysgodd Claire yn annisgwyl?
  • A wnaeth Claire ddysgu o brofiadau gwael yn ogystal â rhai da?
CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored