Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Sgiliau a rhinweddau

Suzanne

Gwrandewch ar Suzanne yn siarad am y sgiliau a'r rhinweddau y mae wedi'u datblygu drwy ei rôl fel gofalwr.

Ffigur 3.2
Download this audio clip.Audio player: cym_s3_suzanne_audio.mp3
Suzanne
Dwi'n credu mai un o'r pethau cadarnhaol ynghylch gofalu yw bod pobl yn datblygu'n gryfach o lawer nag arfer. Mae'n debyg y gall weithio'r ffordd arall ond mae gan ein teulu ni yn sicr gydberthnasau teuluol cryf iawn. Mae fy chwaer a minnau, a'm mam a minnau, wedi dod yn agosach oherwydd hyn. O ran fy nhad a minnau, rydym wastad wedi bod yn agos iawn. Mae 3000 o filltiroedd o bellter rhwng y ddau gartref, ond rydym yn siarad bob dydd ac nid dim ond am Steve; mae llawer ohono'n ymwneud â'r ffordd rwy'n cefnogi Dad, neu'r hyn sy'n digwydd yn fy mywyd, felly mae hynny wedi bod yn rhywbeth gwirioneddol gadarnhaol.
Drwy fod yn ofalwr, dwi wedi datblygu teimlad da iawn ynghylch fy ngreddfau mewnol fy hun: Dwi'n ymchwilydd da...bu'n rhaid i mi wneud llawer o waith ymchwil; dwi'n gallu ymchwilio i driniaethau ac opsiynau gofal gwahanol a chymryd camau dilynol, casglu gwybodaeth a'i rhannu â phobl eraill mewn ffordd ddealladwy. A does dim ofn arna' i ddweud "wel, a dweud y gwir, dwi ddim yn cytuno â chi", hyd yn oed os dwi'n siarad ag arbenigwyr: "ydych chi wedi edrych ar hwn? ydych chi wedi edrych ar y llall? pam?" Yn enwedig o ran meddyginiaeth Steven, oherwydd fe gymerodd gryn amser i ni ddod o hyd i feddyginiaeth nad oedd yn cael cymaint o sgil-effeithiau fel na allai weithredu, felly roedd hynny'n anodd iawn.
End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Felly sgiliau a rhinweddau Suzanne yw:

  • ymchwilio
  • casglu gwybodaeth
  • cefnogi
  • peidio â bod ofn anghytuno.

Gweithgaredd 3.1 Meddwl am fy sgiliau a rhinweddau i

Timing: Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Beth yw eich barn ar restr o sgiliau a rhinweddau Claire a Suzanne?

A ydych wedi meddwl am y rhinweddau personol sydd gennych chi a sut y gallech eu defnyddio? Pa sgiliau a rhinweddau ydych chi wedi'u datblygu drwy eich profiadau gofalu? Pa sgiliau eraill sydd gennych, er enghraifft o'ch addysg neu yrfa?

Dewiswch ddigwyddiad neu bwynt ar eich llinell amser pan fu'n rhaid i chi weithredu er mwyn datrys rhywbeth. Gallai ymwneud â theulu, gwaith neu faterion ymarferol fel y cartref ac arian.

Edrychwch ar dabl James lle mae'n disgrifio penderfyniad anodd a wnaeth, y sgiliau a ddefnyddiodd a'r rhinweddau a ddangosodd.

Tabl 3.1

Y digwyddiad yn fy mywyd
Gwrthod swydd y gweithiais yn galed amdani oherwydd cyfrifoldebau gofalu
Yr hyn a wnes
Cael cyfweliad a chysgodi fy mos a oedd yn ymddeol am chwe wythnos ac yna wrthod y rôl - anodd iawn
Pa sgiliau a ddefnyddiwyd gennyf
Bod yn agored, eglurder, rhesymeg, cyfathrebu
Pa rinweddau a ddangosais

Cadw fy emosiynau dan reolaeth

Aros yn benderfynol

Nawr gwnewch restr o'r hyn wnaethoch chi ac yna meddyliwch am y sgiliau a ddefnyddioch a'r rhinweddau sydd gennych, a allai fod wedi eich helpu. Ysgrifennwch eich nodiadau ar daflen Gweithgaredd 3.1 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]  

NEU

Ewch i Weithgaredd 3.1 o'ch Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Os ydych yn gweithio fel grŵp, efallai y byddwch am drafod gyda'ch gilydd. Neu efallai y byddwch am drafod â ffrind.

Myfyrio

Meddyliwch am y cwestiynau canlynol a gwnewch rai nodiadau yn eich Cofnod Myfyrio neu lyfr nodiadau:

  • A oeddech yn defnyddio rhai o'r un sgiliau â Claire, Suzanne neu James?
  • A wnaethoch ddarganfod unrhyw sgiliau eraill, nad oeddech efallai yn ymwybodol ohonynt?
  • A ydych nawr yn ymwybodol o rinweddau sydd gennych ond nad oeddech wedi'u hystyried o'r blaen?
CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored