Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Ewch â’ch addysgu ar-lein

1.3 Datblygwch ymdeimlad o gymuned

Mae cysyniad Wenger (1998) o ‘gymunedau ymarfer’ wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ym myd addysg yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Mae Wenger yn awgrymu bod pobl sy’n rhannu nod neu ddiben cyffredin yn gallu ffurfio cymuned ymarfer i rannu gwybodaeth a phrofiadau. Mae aelodau’r gymuned yn ymarferwyr mewn maes penodol. Er enghraifft, gallent fod yn athrawon mewn maes pwnc sy’n trafod eu syniadau a’u profiadau mewn man ar-lein a rennir. Mae cyfranogiad gweithredol mewn cymuned ymarfer yn broses gymdeithasol, ac eto mae’n gwella dysgu unigolion ac mae hefyd yn gallu cynyddu eu cyfalaf cymdeithasol trwy ddatblygu cysylltiadau a chydnabyddiaeth.

Mae datblygu cymuned yn bwysig i ddysgu ar-lein, lle gall dysgwyr ymddieithrio neu deimlo’n ynysig yn rhwydd o ganlyniad i natur ymgysylltu ar-lein. Felly, meddyliwch am ffyrdd o’u cadw gyda’i gilydd ac yn ymgysylltiedig. Gallai hyn gynnwys eu hatgoffa o’r hyn y dylent fod yn gweithio arno ar unrhyw adeg benodol, neu ddatblygu ymdeimlad o gymuned rhwng y dysgwyr trwy wneud eich hun yn rhan allweddol o’r gymuned honno. Gan gyfeirio at gysyniad cymunedau ymarfer, gallech bwysleisio bod cysylltu a rhannu gyda phobl eraill o’r un anian yn gallu bod yn fuddiol iawn.

Fe allech weld eich bod yn treulio llai o amser yn ymgysylltu â myfyrwyr trwy ddarlithiau neu sesiynau traddodiadol oherwydd bod y deunydd hwn yn cael ei gyflwyno ar ffurf y gallant gael ati’n annibynnol unrhyw bryd. Mewn amgylchedd ar-lein, gall rôl yr athro/athrawes ddod yn fwy cefnogol a cholegol, i’r graddau bod y dysgwyr yn deall mai eich prif rôl yw eu helpu i lwyddo ar y cwrs. I’r perwyl hwn, fe all fod yn ddefnyddiol ffurfio perthynas unigol gyda phob dysgwr yn hytrach na dibynnu ar negeseuon e-bost torfol neu awtomataidd bob amser.

TTO_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored