Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Ewch â’ch addysgu ar-lein

Wythnos 4: Buddion rhwydweithiau cymorth a sut i’w datblygu

Cyflwyniad

Described image
Ffigur 1 Mae technoleg yn rhoi cyfle i ni gysylltu’n eang

Un o’r ffyrdd gorau o wella eich hyder a’ch gallu i addysgu ar-lein yw estyn allan i eraill. Gallai hyn fod trwy ffurfio rhwydwaith o gymheiriaid sydd oll ar gam tebyg ac sy’n gallu gweithio trwy syniadau addysgu gyda’i gilydd a chynnig cefnogaeth a phrofiadau a rennir, neu fe allai olygu cysylltu â phobl sydd eisoes wedi cyflawni’r amcan rydych chi’n anelu ato ac sy’n gallu rhoi cyngor defnyddiol. Un o brif fanteision defnyddio adnoddau ar-lein, ac yn enwedig adnoddau rhwydweithio cymdeithasol, i sefydlu’r cysylltiadau hyn yw eich bod yn gallu penderfynu beth rydych eisiau ei drafod, sut, pryd a chyda phwy. Gallwch fod yn oddefol a ‘llechu’, neu fod yn fwy gweithredol ac ymuno â rhannu neu drafod. Chi sy’n rheoli, a gallwch ddewis rhannu’r hyn rydych eisiau ei rannu yn unig, neu faint o amser rydych eisiau ei fuddsoddi.

Mae’r cysyniadau rydym wedi’u cyflwyno i’ch helpu i ddeall addysgu ar-lein, fel cyfathrebu cydamserol ac anghydamserol, yn berthnasol i’r amrywiaeth o blatfformau ac adnoddau a welwch chi yma hefyd. Mae adnoddau rhwydweithio cymdeithasol yn cynnwys byrddau trafod neu negeseuon, ond gallant hefyd ganolbwyntio ar ffyrdd o rannu a churadu gwybodaeth, fel gosod nodau tudalen cymdeithasol a microflogio. Gall llawer o’r hyn a wnewch chi pan fyddwch yn defnyddio’r rhyngrwyd gael ei rannu os ydych eisiau. Yn ei dro, dylech allu dod o hyd i bobl sydd â diddordebau tebyg i chi mewn defnyddio dysgu ar-lein, sy’n rhannu canfyddiadau neu adnoddau sy’n ddefnyddiol yn eu barn nhw.

Ar y cwrs yr wythnos hon, byddwch yn darganfod pa fanteision sy’n bosibl trwy ymestyn eich rhwydweithiau ar-lein, ac yn dechrau gweithio ar ddatblygu eich rhai eich hun.

Myfyrdodau athrawon

Yr wythnos hon, mae gennym glip arall gan Sarah S., yr ydych eisoes wedi cyfarfod â hi mewn wythnos flaenorol. Yma, mae’n myfyrio ar ei phrofiadau â rhwydweithiau ar-lein. Gallwch wylio'r fideo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   hwn yn Saesneg. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hwn yn Gymraeg.

Erbyn diwedd yr wythnos hon, fe ddylech allu:

  • deall buddion rhwydweithiau i’r athro/athrawes ar-lein
  • trafod cysyniadau cymunedau ymarfer a thywydd rhwydweithio
  • datblygu rhwydweithiau ar-lein defnyddiol i ychwanegu at eich ymarfer addysgu.
TTO_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored