Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Ewch â’ch addysgu ar-lein

2.3 Myfyrio

Mae’n bwysig myfyrio ar eich ymarfer fel athro/athrawes er mwyn datblygu. Mae hyn yn golygu ystyried a herio’r ffordd rydych yn addysgu yn barhaus. Yn ôl Schön (1987), mae’n ddefnyddiol meddwl am hyn mewn dwy ffordd:

Myfyrio wrth weithredu – meddwl ac ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau wrth i chi addysgu. O ran dysgu ar-lein, fe allai hyn olygu, er enghraifft, gwirio gyda’r myfyrwyr os ydych yn sylwi nad ydynt yn ymateb mewn sesiwn diwtorial ar-lein. Er mwyn gallu myfyrio wrth weithredu, bydd angen i chi fod yn ymwybodol o’r sefyllfa’n barhaus. Gallai hyn olygu bod angen i chi wirio ymddygiad myfyrwyr yn rheolaidd, fel p’un a ydynt yn cyfrannu mewn fforymau neu diwtorialau.

Myfyrio ar weithredu – ystyried beth ddigwyddodd yn ddiweddarach mewn modd dyfnach. O ran dysgu ar-lein, gall adolygu adborth gan fyfyrwyr a dadansoddeg fod yn ysgogiad da ar gyfer myfyrio ar weithredu.

Yn ogystal, fe all fod yn werthfawr ystyried sut i gynnwys gweithgareddau yn eich dysgu ar-lein sy’n gofyn i’r myfyrwyr fyfyrio ar eu dysgu. Dangosodd adolygiad gan Means et al. (2009) fod ‘y dystiolaeth ymchwil sydd ar gael yn awgrymu bod hyrwyddo hunanfyfyrio, hunanreoleiddio a hunanfonitro yn arwain at ddeilliannau dysgu ar-lein mwy cadarnhaol’ (tud. 45). Un enghraifft o hyn fyddai holiadur byr y gall y dysgwyr ei lenwi i gynrychioli eu barn eu hunain am eu dealltwriaeth o’r pwnc, a pha mor dda maent yn credu eu bod yn dysgu. Os byddwch yn egluro i’r dysgwyr y byddwch yn gwirio eu hymatebion, gall hyn roi rhywfaint o ddata i chi hefyd, yn ogystal â bod yn rhan ddefnyddiol o’r profiad dysgu iddyn nhw.

TTO_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored