உங்கள் வீடியோக்களை ஃப்ரேமிங் மற்றும் லைட்டிங்

1. உங்கள் வீடியோக்களை ஃபிரேம் செய்தல்


கேமரா கோணமானது நாம் படமெடுக்க விரும்பும் பொருளுடன் கேமராவின் நிலையைக் குறிக்கிறது.

குறைந்த கோணம்: கேமரா பொருளுக்குக் கீழே வைக்கப்பட்டு, லென்ஸ் மேல்நோக்கிச் செல்லும் போது.

உயர் கோணம்: லென்ஸ் கீழே சுட்டிக்காட்டுகின்றது, பொருளின் மேல் கேமரா வைக்கப்படும் போது.

கண் நிலை கோணம்: பொருளின் கண்ணின் அதே மட்டத்தில் கேமரா வைக்கப்படும் போது.

நேர்காணல்களுக்கு கண் நிலை கோணத்தைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கிறோம், ஏனெனில் இது மிகவும் நடுநிலை கோணம்.

Illustration of a person interviewing someone at eye level, low and high angle