சமூகம்

பின்வரும் அம்சங்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அம்சங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் மாறுபட்ட தனிநபர்களின் குழுவாகும்: புவியியல் அமைவிடம், இனம், நம்பிக்கை அல்லது ஒரே குழுவிற்கு சொந்தமானவை என்ற உணர்வைத் தரும் மற்றும் ஒத்த பிரச்சனைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஏதேனும் ஒரு சமூக-சுற்றுச்சூழல் அம்சம்.

» சொற்களஞ்சியம்