முறைமை

ஒன்றாக வேலை செய்யும் பாகங்களின் தொகுப்பு. ஏதாவது ஒன்றை அடைய அவை ஒன்றாக இணைந்து வேலை செய்கின்றன, அதை பாகங்கள் தனியாக செய்ய முடியாது.

» முக்கிய எண்ணக்கருக்கள் சொற்களஞ்சியம்