Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 1 awr

Sgwrs Agored - Wales: Music Nation

O werin i roc, mae cerddoriaeth wedi bod wrth wraidd diwylliant a chymuned Cymru erioed. Yn y Sgwrs Agored hon, mae'r DJ a’r cyflwynydd, Huw Stephens, yn trafod hanes a diwylliant cerddorol Cymru ag academyddion Y Brifysgol Agored.

Mae'r dudalen hon dros 1 oed. Byddwch yn ymwybodol oherwydd bod amser wedi mynd heibio, gall y wybodaeth a roddir ar y dudalen hon fod wedi dyddio neu fod yn anghywir, ac mae'n bosibl na fydd y safbwyntiau neu'r barnau a fynegir yn berthnasol mwyach. Mae'n bosibl na fydd rhai elfennau technegol, megis deunydd clywedol a gweledol a chyfryngau rhyngweithiol yn gweithio bellach. Am fwy o fanylion, gweler sut rydym yn delio â chynnwys hŷn.

Dysgwch fwy am gyrsiau cerddoriaeth Y Brifysgol Agored. 

Roedd Wales: Music Nation yn gyd-gynhyrchiad rhwng yr OU / BBC Cymru Wales a gyflwynwyd gan Huw Stephens. Cafodd ei ddarlledu fis Hydref 2022. Yn y Sgwrs Agored hon, mae Huw, Ian Michael Jones, y cynhyrchydd, ac academyddion OU a wnaeth weithio ar y rhaglen yn trafod etifeddiaeth Cymru fel gwlad y gan, ac yn myfyrio ar uchafbwyntiau’r rhaglen iddyn nhw. 


Cynhaliwyd y digwyddiad hwn ddydd Mercher, 18 Ionawr, 2023, yn rhan o’r gyfres OpenTalks o ddigwyddiadau dan arweiniad y Brifysgol Agored yng Nghymru. Darllenwch ragor am yr arbenigwyr OU a gymerodd ran isod.Dr Martin Clarke

Dr Martin V. Clarke

Pennaeth Disgyblaeth (Cerdd), Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Y Brifysgol Agored

Mae prif ddiddordebau ymchwil Martin Clarke yn ymwneud â’r berthynas rhwng cerddoriaeth, diwinyddiaeth ac ymarfer crefyddol, a hanes cerddoriaeth yng Nghymru. Mae ei waith ar gerddoriaeth, diwinyddiaeth a chrefydd yn bennaf wedi canolbwyntio ar gerddoriaeth ac ymarfer crefyddol ym Mhrydain ers y deunawfed ganrif, a’r mudiad Methodistaidd yn ehangach.


Dr Helen Barlow

Dr Helen Barlow

Uwch Gymrawd Ymchwil, Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Y Brifysgol Agored

Mae Dr Helen Barlow yn ymchwilio hanes cymdeithasol a diwylliannol cerddoriaeth ym Mhrydain, ac yn enwedig Cymru, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, ac eiconograffeg cerddoriaeth. Mae hi’n teimlo’n fwyaf cyfforddus yn defnyddio dull rhyngddisgyblaethol, ac yn credu bod ei chefndir mewn llenyddiaeth a hanes celf yn cynnig safbwyntiau amrywiol ar hanes cerddoriaeth.


Dr Helen Barlow

Yr Athro Trevor Herbert

Athro Emeritws Cerddoriaeth, Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Y Brifysgol Agored

Mae ymchwil Trevor Herbert yn ehangu o’r canol oesoedd i’r cyfnod modern, ac mae’n cynnwys cerddoriaeth jazz a chynhenid. Ymhlith ei lyfrau mae The British Brass Band: A Musical and Social History (2000), The Trombone (2006), a Music and the British Military in the Long Nineteenth Century (2013, ar y cyd â Helen Barlow); fe yw cyd-olygydd Cambridge Companion to Brass Instruments (1997) a Cambridge Encyclopedia of Brass Instruments (2018). Mae hefyd yn brif olygydd Cambridge History of Welsh Music (2022).


Ar gael nawr

A History of Welsh Music

Cambridge University Press
Golygwyd gan Trevor Herbert, Martin V. Clarke a Helen Barlow

O feirdd canoloesol cynnar i fandiau’r cyfnod ‘Cymru Cŵl’, mae’r llyfr hwn yn edrych ar arferion a thraddodiadau cerddorol Cymru, y grymoedd sydd wedi’u dylanwadu a’u cyfeirio, a’r ffyrdd y mae’r syniad o Gymru fel ‘cenedl gerddoriaeth’ wedi cael ei ffurfio a’i ymgorffori mewn canfyddiadau poblogaidd yng Nghymru a thu hwnt. Gan ddechrau drwy ddisgrifio bywyd cerddorol Cymru yn y canol oesoedd cynnar, mae’r llyfr yn cynnwys astudiaeth gyffredinol o hanes cerddoriaeth Cymru ac ystyriaeth fanwl o’r syniadau, y credoau, yr arferion a’r sefydliadau sy’n sail iddo.Dysgwch fwy ar OpenLearn
OpenTalks logo / logo Sgwrs Agored.

Cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw SgyrsiauAgored. Nod SgyrsiauAgored yw ennyn diddordeb y cyhoedd yn ymchwil Y Brifysgol Agored a gwneud gwaith academyddion yn ysbrydoledig ac yn hygyrch i gymunedau yng Nghymru. Mae hyn yn cefnogi nodau'r sefydliad o wneud addysg yn agored i bawb ac mae'n cefnogi gwaith ehangach Y Brifysgol Agored i greu Cymru wybodus, ymgysylltiol a ffyniannus. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau SgyrsiauAgored sydd ar ddod, gallwch ymuno â'n rhestr bostio neu ein dilyn ar FacebookTwitter neu LinkedIn.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

English

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?