Grid Rhestr Canlyniadau: 85 eitem
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Academi Arian MSE Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol Eicon bathodyn

Arian a Busnes

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Mathemateg bob dydd 1 Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Mathemateg bob dydd 1

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn yn datblygu ac yn gwella eich sgiliau mathemateg hanfodol ar gyfer gwaith, astudio a bywyd bob dydd. Mae gan y cwrs bedair sesiwn, sy'n ymdrin â'r pynciau canlynol: rhifau, mesur, siapiau a gofod, a thrin data. Bydd digonedd o enghreifftiau i’ch helpu i symud ymlaen, ynghyd â chyfleoedd i ymarfer eich dealltwriaeth.

Cwrs am ddim
48 awr
Eicon â hawlfraint
Casgliad 'Wales: Music Nation with Huw Stephens' Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Casgliad 'Wales: Music Nation with Huw Stephens'

Casgliad o adnoddau dysgu rhad ac am ddim wedi'u hysbrydoli gan y gyfres deledu.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru

Adnoddau ar-lein am ddim i'ch helpu i feddwl yn feirniadol am gymdeithas a gwleidyddiaeth yng Nghymru, ac i'ch helpu i ddefnyddio'ch llais fel dinesydd.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Ewch â’ch addysgu ar-lein Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd Eicon bathodyn

Addysg a Datblygiad

Ewch â’ch addysgu ar-lein

Mae dysgu ar-lein wedi datblygu’n gyflym ac fe’i gwelir bellach ym mhob maes addysg, o ysgolion i hyfforddi sgiliau. Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu trwy gyrsiau ar-lein. Hyd yn oed pan addysgir ‘wyneb yn wyneb’ yn bennaf, mae adnoddau a rhyngweithio ar-lein wedi dod yn rhan allweddol o’r profiad dysgu.

Cwrs am ddim
24 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Gofalu am oedolion Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Gofalu am oedolion

Mae gofalu am oedolion yn gwrs rhagarweiniol i unrhyw un sydd â rôl ofalgar, naill ai'n daladwy neu'n ddi-dāl. Mae'n adeiladu ar yr hyn yr ydych eisoes yn ei wybod i roi gwell dealltwriaeth i chi o'ch rôl fel gofalwr. Mae hefyd yn cefnogi'ch lles eich hun trwy roi syniadau a gwybodaeth i chi am ofalu amdanoch eich hun a delio â straen.

Cwrs am ddim
15 awr
Eicon â hawlfraint
Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle

Gall dechrau mewn gweithle newydd – p'un ai dyna eich swydd gyntaf 'go iawn' ar ôl gorffen eich addysg, neu'r cam nesaf yn natblygiad eich gyrfa – fod yn gyffrous ac yn frawychus. Os mai sefydliad hybrid ydyw, a bod eich diwrnod cyntaf mewn lleoliad anghysbell yn hytrach na gweithle ffisegol, gall hynny fod hyd yn oed yn fwy dryslyd. Nod y cwrs...

Cwrs am ddim
7 awr
Eicon â hawlfraint
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Digidol a chyfrifiadura

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol

Mae dyfodol y gweithle'n parhau i ddatblygu, ac mae trawsnewid digidol yn cyflymu, gan ofyn am alluoedd, ymddygiadau a dealltwriaeth newydd yn y maes digidol. Mae'r rhaniad digidol wedi bod yn ehangu ac mae data'n dangos bod y bwlch sgiliau yn y DU yn tyfu gyda phrinder pobl â sgiliau digidol. Mae gan bron bob swydd ryw elfen o sgiliau digidol...

Cwrs am ddim
11 awr
Eicon â hawlfraint
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Gan ystyried bod ansawdd profiad eich myfyrwyr prifysgol yn dechrau gydag ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gan staff y brifysgol, ydy'r gweithle yn eich SAU yn llwyddo? Pa effaith gafodd y 'newid i weithio ar-lein', a'r ymarfer a phrosesau sydd wedi dilyn, ar lesiant staff? Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r hyn a olygir gan lesiant yn y gweithle ...

Cwrs am ddim
12 awr
Eicon â hawlfraint
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Achosodd pandemig COVID-19 i sawl sefydliad orfod newid ffordd o weithio'r gweithlu, a hynny o bell, yn gyflym iawn yn 2020. Mae'r weithred o ddychwelyd i arferion gweithio mewn swyddfa cyn y pandemig wedi bod yn araf, gyda sawl sefydliad nawr yn awyddus i weithio mewn modd hyblyg. Mae gweithio hybrid, er hynny, yn cyflwyno heriau newydd sy'n ...

Cwrs am ddim
21 awr
Eicon â hawlfraint
Gwersi y gallwn ni eu dysgu gan arweinyddiaeth yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Gwersi y gallwn ni eu dysgu gan arweinyddiaeth yng Nghymru

Os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth i ddechrau newid cynaliadwy, tecach ac arloesol, mae'r esiampl yng Nghymru yn fan cychwyn da.

Erthygl
Anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd: Effaith COVID-19 yng Nghymru a thu hwnt Eicon fideo

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd: Effaith COVID-19 yng Nghymru a thu hwnt

Y modd y mae COVID-19 wedi taflu goleuni ar anghydraddoldebau hirsefydlog mewn iechyd o fewn cymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Fideo
20 mun