Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.2 Deall pam y mae rhai rhieni a gofalwyr yn penderfynu peidio â bod yn 'bartneriaid'

Mae partneriaeth rhwng rhieni ac ymarferwyr yn cynnwys pennu disgwyliadau'r bartneriaeth mewn modd sensitif, a gwrando ar safbwyntiau, ymatebion a dymuniadau'r rhieni a gofalwyr. Ond beth allai fod yn sail i ddiffyg awydd ymddangosiadol rhieni a gofalwyr i gydweithio ag ymarferwyr? Mae Gweithgaredd 7 yn gofyn i chi feddwl am hyn mewn rhagor o fanylder.

Gweithgaredd 7: Rhesymau dros ddiffyg diddordeb

Timing: Caniatewch 10 munud

Ar sail yr hyn rydych wedi'i ddysgu ar y cwrs hwn a'ch profiad fel llywodraethwr, yn y blwch isod, nodwch bum rheswm pam na all rhiant neu ofalwr ymgysylltu'n llawn ag ymarferwyr a chymuned yr ysgol o bosibl.

Gallwch lawrlwytho'r nodiadau y byddwch yn eu gwneud drwy ddefnyddio'r blwch ‘lawrlwytho atebion’, a fydd yn ymddangos pan fyddwch yn cadw sylw am y tro cyntaf yn ystod y cwrs hwn.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Comment

Mae yna nifer o resymau pam nad yw rhiant neu ofalwr o bosibl yn ymgysylltu ag ymarferwyr neu gymuned yr ysgol. Bydd gan bob rhiant/gofalwr ei amgylchiadau a'i resymau unigol ei hun. Nid yw'r rhestr ganlynol yn hollgynhwysfawr; gall eich rhestr chi gynnwys pwyntiau ychwanegol, neu bwyntiau sy'n benodol i'ch ysgol:

 • ymrwymiadau gwaith trwm a heriol
 • pwysau teuluol
 • anawsterau o ran gofal plant
 • ymrwymiadau gofal
 • cost trafnidiaeth neu ddiffyg trafnidiaeth
 • ofn athrawon ac ysgolion
 • ansicrwydd ynglŷn â'r rheswm dros y gwahoddiad
 • ni chyrhaeddodd y llythyr gwahodd y cartref
 • methu â darllen iaith ysgrifenedig y llythyr
 • iaith y llythyr yn rhy 'ffurfiol' ac anodd ei deall
 • rhybudd annigonol am y cyfarfod
 • ofn 'awdurdod'
 • y disgwyliad na fydd unrhyw ateb i broblemau penodol
 • diffyg hyder wrth siarad Cymraeg neu Saesneg
 • cyfyngiadau amser oherwydd ymrwymiadau gwaith a theulu
 • dim mynediad at y rhyngrwyd
 • rhesymau iechyd
 • ddim yn adnabod neb a fydd yno
 • ansicrwydd ynglŷn â mynd allan ar ei ben ei hun ar ôl iddi nosi
 • casáu cyfarfodydd ffurfiol
 • ofn cael y dasg o wneud rhywbeth
 • ofn amgylchedd anghroesawgar
 • pryder am yr hyn a ddywedir am y plentyn
 • ofn cael ei ddwyn yn gyfrifol am ddiffyg cynnydd neu ymddygiad aflonyddgar y plentyn
 • diffyg llety parhaol
 • diffyg hunan-barch
 • diffyg hyder
 • ofn cael ei feirniadu
 • amharodrwydd i siarad yn gyhoeddus
 • ymrwymiadau blaenorol
 • diffyg hyder yng ngallu'r ysgol i ddatrys problem
 • gwrthdaro ag ymrwymiadau gwaith neu ymrwymiadau eraill
 • profiad negyddol blaenorol o leoliad ysgol.

Mae'n rhestr hir – ac ond yn darparu enghreifftiau yn unig o rai o'r rhesymau dros ddiffyg diddordeb neu fethiant i fynd i gyfarfodydd.