Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Dulliau addysgu cydamserol ac anghydamserol

Un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin o feddwl am addysgu ar-lein yw ystyried p’un a allai fod yn gydamserol, yn anghydamserol, neu’n gymysgedd o’r ddau.

Addysgu cydamserol

Addysgu cydamserol yw pan fydd yr athro/athrawes yn bresennol ar yr un pryd â’r dysgwr/dysgwyr. Mae hyn yn digwydd bron bob amser mewn amgylchedd wyneb yn wyneb. Gall addysgu cydamserol ddigwydd trwy ddysgu ar-lein hefyd, trwy ddefnyddio fideogynadledda a sgwrsio byw neu negeseua gwib. Yn yr un modd â’r amgylchedd wyneb yn wyneb, mae’r dysgwyr mewn addysgu ar-lein cydamserol yn gallu gofyn cwestiynau mewn amser real.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 2Yr enw am addysgu lle mae dysgwyr yn bresennol ar yr un pryd yw addysgu cydamserol

Os yw cwrs yn cael ei gyflwyno’n gyfan gwbl trwy addysgu cydamserol, wyneb yn wyneb neu ar-lein, gall hyn gyfyngu ar hyblygrwydd i’r dysgwyr. Oherwydd bod angen i bawb fod yn bresennol ar yr un pryd (hyd yn oed os ydynt ar-lein), mae’n rhaid i’r holl fyfyrwyr weithio trwy’r cwrs ar gyflymder tebyg, sy’n golygu nad oes llawer o hyblygrwydd o ran amserlennu. Gan fod angen i bawb fod ar-lein gyda’i gilydd, os na fydd dysgwr ar gael ar gyfer gwers, bydd yn ei cholli (er y bydd rhai sefydliadau dysgu’n recordio gwersi er mwyn i’r myfyrwyr hyn eu gweld yn ddiweddarach).

Efallai na fydd rôl yr athro/athrawes mewn addysgu cydamserol ar-lein yn wahanol iawn i’w rôl yn yr amgylchedd wyneb yn wyneb. Gallai dysgu cydamserol gynnwys gweminarau (gwersi ar-lein byw), sgyrsiau grŵp, neu sesiynau galw heibio lle mae athrawon ar gael i helpu ar adeg benodol. Fodd bynnag, bydd addysgu’n gydamserol ar-lein yn gofyn am ddatblygu rhai sgiliau newydd, er enghraifft wrth reoli cyflymder cyflymach addysgu o’r math hwn.

Addysgu ar-lein anghydamserol

Addysgu ar-lein anghydamserol yw pan fydd deunyddiau addysgu’n cael eu postio ar-lein, ac mae’r dysgwyr yn gweithio trwyddynt yn eu hamser eu hunain, gan gyfathrebu â’i gilydd ac â’r athro/athrawes trwy fyrddau trafod neu fforymau, neu hyd yn oed drwy e-bost. Bydd addysgu anghydamserol da yn cynnwys amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys clipiau sain a fideo (ond nid yn gyfyngedig iddynt). Trwy ddull addysgu anghydamserol, gall dysgwyr weithio ar eu cyflymder eu hunain ac ar adegau o’r dydd sy’n gyfleus iddynt. Gallai’r athro/athrawes weld bod patrwm ei fewnbwn/mewnbwn yn wahanol iawn i’r amgylchedd cydamserol, gyda nifer o ymweliadau byrrach â’r byrddau trafod neu’r fforymau yn fwy gwerthfawr i’r dysgwyr nag un sesiwn hwy. Efallai y bydd terfynau amser o hyd ar gyfer cyflwyno gwaith i gael adborth, ac fe allai fod amserlen argymelledig i fyfyrwyr ei dilyn er mwyn iddynt gael rhyw fath o syniad o beth y dylent fod yn ei wneud ac erbyn pryd. Fel y gwelwch yn ddiweddarach yr wythnos hon, gall ymagwedd ‘gyfunol’ helpu athrawon i ddwyn ynghyd fanteision addysgu cydamserol ac anghydamserol, ac addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb, yn un profiad.

Pwysigrwydd cydweithio

Mae cydweithio rhwng myfyrwyr, a rhwng myfyrwyr ac athrawon, yn ffactor pwysig mewn addysgu ar-lein cydamserol ac anghydamserol, gan helpu i greu cysylltiad rhwng yr holl gyfranogwyr a datblygu ymdeimlad o gymuned a diben a rennir.

Mewn amgylchedd cydamserol, gellir cydweithio mewn ffordd debyg i ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, gyda thrafodaeth a thasgau grŵp. Yn yr amgylchedd anghydamserol, gall cydweithio fod yn fwy anodd, ond mae’n bwysig iawn o hyd i leihau’r teimlad ynysig y gallai dysgwyr ei brofi wrth weithio ar-lein. Gall trafodaethau a thasgau grŵp weithio’r un mor dda yn anghydamserol ag yn gydamserol. Yn wir, mae’r diffyg cyfyngiadau amser yn golygu bod myfyrwyr yn gallu treulio amser yn llunio ymateb o ansawdd wrth gyfrannu at drafodaeth ar-lein anghydamserol.