Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.3 Rhyngweithio â myfyrwyr

Un o’r gwahaniaethau amlycaf rhwng addysgu cydamserol ac anghydamserol yw natur y rhyngweithio rhwng yr athro/athrawes a’r myfyrwyr. Mae rhyngweithiadau o’r fath yn cynnwys rhoi adborth, ateb cwestiynau, neu arwain myfyrwyr trwy weithgaredd penodol.

O ran adborth, mewn amgylchedd addysgu cydamserol, gall yr athro/athrawes roi adborth yn syth pryd bynnag y bydd ei angen. Fodd bynnag, er bod yr amgylchedd wyneb yn wyneb yn caniatáu ar gyfer ciwiau gweledol wrth roi adborth, nid yw’r rhain bob amser yn bosibl, neu efallai y byddant ar ffurf wahanol iawn, yn yr amgylchedd ar-lein. Wrth addysgu ar-lein, mae’n bwysig cymryd camau rhagweithiol i greu cyfleoedd ar gyfer adborth gan yr athro/athrawes i’r dysgwr a chan y dysgwr i’r athro/athrawes, i wneud iawn am golli ciwiau wyneb yn wyneb.

Described image
Ffigur 3 Gellir rhoi a chael adborth gan ddysgwyr yn gydamserol ac yn anghydamserol.

Rhoddir adborth yn yr amgylchedd anghydamserol beth amser ar ôl i ddysgwr ofyn cwestiwn. Felly, os oes angen ailadrodd y sgwrs sawl gwaith i helpu’r dysgwr gyda’i broblem, fe all gymryd cryn amser i roi’r adborth. Dyma un o’r rhesymau pam y defnyddir adborth gan gymheiriaid yn aml mewn lleoliad anghydamserol, oherwydd ei fod yn caniatáu i ddysgwyr gynorthwyo ei gilydd heb orfod aros am y cyfraniad nesaf gan yr athro/athrawes (Gikandi a Morrow, 2016).

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored