Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.5 Datblygu sgiliau a hyder

Mae’n bwysig nodi bod cynorthwyo dysgwyr mewn amgylchedd ar-lein yn gofyn am sgiliau gwahanol i gynorthwyo dysgwyr mewn amgylchedd dysgu wyneb yn wyneb. Canfu astudiaeth gan Price et al. (2007) ynglŷn â’r gwahaniaethau rhwng canfyddiadau dysgwyr o addysgu mewn amgylchedd ar-lein ac mewn amgylchedd wyneb yn wyneb y dylai’r athro/athrawes ar-lein ganolbwyntio mwy ar faterion bugeiliol na’r athro/athrawes wyneb yn wyneb, ac yn aml bod angen arweiniad a hyfforddiant ar athrawon a dysgwyr ynglŷn â chyfathrebu ar-lein.

Heb ‘gysur’ amgylchedd ystafell ddosbarth ffisegol, gall dysgwyr deimlo’n ynysig ac yn ddigefnogaeth, felly gall mwy o bresenoldeb bugeiliol gan yr athro/athrawes, a ddechreuir trwy ddulliau cyfathrebu ar-lein, helpu i leihau’r teimlad ynysig hwnnw a datblygu profiad mwy ‘cyfforddus’ i’r dysgwr. Yn ôl astudiaeth ddilynol ar raddfa fawr gan un o gydawduron Price (Richardson, 2009), a edrychodd ar brofiadau dysgwyr sy’n cael cymorth tiwtorial ar-lein neu wyneb yn wyneb ar gyrsiau dyniaethau, nid oes angen i’r amgylchedd ar-lein fod yn brofiad salach i ddysgwyr o ran cymorth, trwy baratoi’n ddigonol: ‘Ar yr amod bod tiwtoriaid a myfyrwyr yn cael hyfforddiant a chymorth priodol, gall dylunwyr cyrsiau yn y dyniaethau fod yn hyderus ynglŷn â chyflwyno mathau ar-lein o gymorth tiwtorial mewn addysg ar y campws neu o bell.’ (tud. 69)

Os ydych yn symud i addysgu yn yr amgylchedd ar-lein, bydd hefyd angen i chi fod yn ymwybodol o’r cymhlethdodau a allai ddod yn sgil technoleg. Er nad oes angen bod yn arbenigwr technegol fel arfer, gall ymgyfarwyddo â’r problemau technegol cyffredin y gallai eich dysgwyr eu hwynebu fod yn sgìl defnyddiol iawn i’w ddatblygu. Er enghraifft, os gallwch gynghori ar y technegau cyffredin i ddatrys problemau sain yn ystod sesiynau ar-lein cydamserol, gallwch arbed amser a straen i’r dysgwyr a chynyddu eu hyder. Bydd eich hyder i fynd i’r afael â thechnolegau newydd ac ymdrin â phroblemau sy’n codi wrth eu defnyddio yn cynyddu wrth i chi ennill profiad, a bydd hyn yn gwneud addysgu ar-lein yn brofiad mwy pleserus o lawer. Felly, neilltuwch amser i chwarae ac ymgyfarwyddo â’r adnoddau rydych yn disgwyl eu defnyddio. Hefyd, mae bob amser yn werth cael gwybod a oes cyfleoedd hyfforddi neu ddatblygu sy’n canolbwyntio ar y technolegau addysgu ar-lein penodol rydych yn disgwyl eu defnyddio.

Gweithgaredd 2 Cymell ac ymgysylltu â myfyrwyr ar-lein

Timing: Caniatewch oddeutu 20 munud
  1. Gwyliwch y fideo hwn yn Saesneg, ‘Ymgysylltu ac ysgogi myfyrwyr’ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] sy’n crynhoi safbwyntiau gan ystod o arbenigwyr ar ymgysylltu â myfyrwyr. Dechrau’r Cwestiwn
  2. Wrth i chi wylio, gwnewch nodiadau ar gynghorion defnyddiol yr hoffech eu hymgorffori yn eich addysgu ar-lein eich hun.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Mae addysgu ar-lein yn dod â llawer o gyfleoedd i ddefnyddio gwahanol offer a thechnegau gyda’ch dysgwyr.

Dylai’r gweithgaredd hwn eich helpu i ddechrau meddwl, yn gyffredinol ar hyn o bryd, am yr hyn yr hoffech chi roi cynnig arno. Bwriad y gweithgareddau fydd datblygu’ch syniadau ymhellach a’ch arwain tuag at ffyrdd o roi cynnig arnynt yn ymarferol. Mwy am hynny maes o law!