Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.1 Ystafelloedd dosbarth gwrthdro

Mae ‘ystafelloedd dosbarth gwrthdro’ yn defnyddio’r model dysgu cyfunol i wrthdroi’r amgylchedd dysgu traddodiadol fel bod y dysgwyr yn cael y rhan fwyaf o’r cynnwys cyfarwyddol ar-lein. Gofynnir i ddysgwyr, er enghraifft, ddeall a phrosesu set o ddeunyddiau yn eu hamser eu hunain ac ar eu cyflymder eu hunain. Byddai hyn yn disodli tasgau ‘gwaith cartref’ traddodiadol ar ôl y dosbarth. Yna, defnyddir y sesiynau ystafell ddosbarth i gynnal trafodaeth ryngweithiol ac archwilio’r pwnc gyda’r athro/athrawes, sy’n disodli’r senario cyfarwyddol mwy traddodiadol. Felly, mae’r math o weithgareddau a gynhelir ym mhob cyd-destun yn gwrthdroi’r hyn sy’n arferol. Mae’r dosbarth wedi ‘gwrthdroi’ i fod yn fan lle mae myfyrwyr ac athrawon yn fwy gweithredol, gan ymgysylltu â’i gilydd mewn ffordd fwy personol a phenodol. Yna, daw’r amgylchedd ar-lein yn gartref i addysgu mwy traddodiadol ar ffurf darlithiau.

Gweithgaredd 3 Meddwl am yr ystafell ddosbarth wrthdro

Timing: Caniatewch oddeutu 15 munud

Gwyliwch y fideo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   (yn Saesneg) a nodwch dair o fanteision yr ystafell ddosbarth wrthdro dros ddull traddodiadol. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hwn yn Gymraeg.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Diben y gweithgaredd hwn yw eich cyflwyno i gysyniad y dull ystafell ddosbarth wrthdro, a’ch helpu i adnabod ei fuddion posibl ar gyfer eich cyd-destun chi.

Mae’r buddion a awgrymir ar gyfer y dull ystafell ddosbarth wrthdro yn cynnwys y gallu i fyfyrwyr weithio trwy ddeunyddiau ar gyflymder sy’n gweddu iddyn nhw, a llai o ddiflastod i fyfyrwyr y mae’r deunyddiau’n haws iddynt. Gall yr athro/athrawes dreulio amser dosbarth yn mynd i’r afael ag anghenion unigol.

Mae thema ehangach i’w gweld yn y fideo hwn ac mewn rhannau eraill o’r cwrs hwn, sef y ffordd y mae rôl yr athro/athrawes yn gallu newid wrth ymateb i newid i ymagwedd gan ddefnyddio technoleg. Yn achos yr ystafell ddosbarth wrthdro, mae’r athro/athrawes yn debycach i ‘hyfforddwr, mentor a thywysydd’, yn hytrach na rhywun sy’n gweithredu’n bennaf i gyflwyno gwybodaeth. Fe allech gredu bod hyn yn beth da, yn dibynnu ar eich diffiniad o beth yw rôl yr athro/athrawes!

A chithau bellach wedi cael eich cyflwyno i rai o agweddau unigryw addysgu ar-lein, y gwahaniaethau rhwng elfennau cydamserol ac anghydamserol, posibiliadau dysgu cyfunol a’r syniad o’r ystafell ddosbarth wrthdro, mae’r gweithgaredd nesaf yn eich annog i fyfyrio ar eich ymarfer eich hun a sut y gallai gyd-fynd â’r hyn rydych wedi’i ddysgu hyd yma.

Gweithgaredd 4 Dechrau creu eich cynlluniau ar gyfer addysgu ar-lein

Timing: Caniatewch oddeutu 30 munud

Mae’r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi fyfyrio ar yr hyn yr hoffech ei gyflawni o ran addysgu ar-lein. Gan eich bod wedi darllen ychydig yn fwy am hanfodion addysgu ar-lein, meddyliwch am beth yw’ch nodau yn y maes hwn. Efallai na fydd gennych nodau penodol mewn golwg eto. Os na, canolbwyntiwch ar un cwrs rydych yn ei addysgu ac ystyriwch sut y gellid ei symud ar-lein yn gyfan gwbl neu’n rhannol. Nodwch atebion i’r cwestiynau canlynol os gallwch:

  1. Beth ydych chi eisiau ei ddarparu ar-lein? Ydych chi eisiau trosglwyddo elfen fach neu sylweddol o’r hyn rydych yn ei ddarparu wyneb yn wyneb ar hyn o bryd? A fyddwch chi’n symud ar-lein yn gyfan gwbl neu’n creu dull cyfunol? A fyddwch chi’n defnyddio gweithgareddau cydamserol neu anghydamserol – neu’r ddau? A allai dull ystafell ddosbarth wrthdro fod yn briodol?
  2. I bwy rydych chi eisiau darparu’r profiad dysgu? Faint o brofiad o ddysgu ar-lein sy’n debygol ymhlith y dysgwyr sydd gennych dan sylw? Pa gymorth y gallai fod ei angen ar eich dysgwyr i drosglwyddo’n llwyddiannus i ddysgu ar-lein?
  3. Pa adnoddau sydd gennych eisoes y gallech eu haddasu ar gyfer dysgu ar-lein?

Cofnodwch eich ymatebion isod ac, os dymunwch, yn eich dyddlyfr oherwydd byddwch yn eu hailystyried yn ddiweddarach yn y cwrs hwn.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Trafodaeth

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o weithgareddau a fydd yn ymddangos drwy gydol y cwrs hwn, a fydd yn eich helpu i ddatblygu cynllun ar gyfer addysgu ar-lein. Bydd y cam cyntaf hwn yn rhoi man cychwyn ar gyfer eich cynlluniau. Fe allai fod yn ddefnyddiol i chi gadw ystod o opsiynau ar y cam hwn, gan restru sawl syniad ar gyfer pob pwynt, o bosibl. Gallech gwtogi’r rhain i greu un cynllun yn ddiweddarach.