Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Egwyddorion addysgu ar-lein effeithiol

Yn ystod Wythnos 1, fe wnaethom gyflwyno rhai o’r ffyrdd y gall dysgu ar-lein greu cyfleoedd a buddion newydd i athrawon a dysgwyr. Fodd bynnag, i wireddu’r buddion hynny, mae angen dilyn rhai egwyddorion er mwyn sicrhau’r profiad ar-lein gorau posibl i ddysgwyr.

Gweithgaredd 1 Herio rhagdybiaethau ynglŷn ag addysgu ar-lein

Timing: Caniatewch oddeutu 10 munud

Gwyliwch y fideo ‘Beth yw rhai o fuddion addysgu ar-lein?’ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] a nodwch unrhyw bryderon a fynegwyd nad oeddech eisoes wedi meddwl amdanynt ynglŷn â’ch cyd-destun addysgu eich hun.

Gadael sylw

Yn aml, bydd gan athrawon ragdybiaethau ynglŷn ag addysgu ar-lein a’r hyn y gallen nhw neu eu dysgwyr ei ‘golli’ petaen nhw’n newid i addysgu ar-lein.

Lluniwyd deunydd a gweithgareddau yr wythnos hon i’ch helpu i wahanu manteision ac anfanteision canfyddedig addysgu ar-lein oddi wrth y rhai go iawn, fel sy’n berthnasol i’ch cyd-destun chi.

Yn hytrach na bod yn ddewis syml rhwng dau beth, mae llawer o opsiynau a ffyrdd o deilwra addysgu ar-lein i unrhyw gyd-destun. Felly, mae’n bwysig bod yn ymwybodol o gysyniadau allweddol a mathau o adnoddau, ystyried yr hyn sy’n hysbys am y rhain, a defnyddio ymagwedd sy’n caniatáu i chi dreialu ffyrdd o addysgu ar-lein a deall y canlyniadau. Bydd y cwrs yn eich helpu i ddatblygu ym mhob un o’r meysydd hyn.

Mae chwilio’r we am ‘egwyddorion addysgu ar-lein effeithiol’ yn cynnig llawer o wahanol safbwyntiau ynglŷn â’r pwnc, a phob un ohonynt ychydig yn wahanol. Ar y tudalennau canlynol, fe welwch grynodeb o rai o’r egwyddorion allweddol sy’n ymddangos yn y rhestrau hyn bron bob tro. Fe’u casglwyd o ystod o ffynonellau ond fe’u hysbrydolwyd yn arbennig gan Cooper (2016) a Hill (2009).

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored