Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.1 Crëwch amserlen

Yn yr amgylchedd addysgu wyneb yn wyneb, nid yw’r athro/athrawes ar gael i ddysgwyr bob awr o’r dydd a’r nos, bob diwrnod o’r wythnos. Wrth symud i amgylchedd dysgu ar-lein anghydamserol, mae’n demtasiwn i fyfyrwyr ddisgwyl y dylai’r athro/athrawes fod ar gael bob amser. A chithau’n athro/athrawes, bydd angen i chi bennu amserlen ar gyfer pryd y byddwch ar gael i’r dysgwyr, a phryd na fyddwch ar gael iddynt. Os bydd arnynt angen cymorth cydamserol, gellir trefnu tiwtorialau galw heibio. Fel arall, cytunwch y byddwch yn ymateb i negeseuon o fewn cyfnod penodol. Yn y modd hwnnw, os bydd dysgwr yn cysylltu â chi ar ôl awr benodol gyda’r nos, bydd yn gwybod na ddylai ddisgwyl ymateb tan y bore wedyn. Yn yr un modd, rhowch amserlen ddisgwyliadau i’r dysgwyr – dywedwch wrthynt erbyn pryd yr ydych yn credu y dylent fod wedi cyrraedd pob carreg filltir yn y cwrs a chysylltwch â myfyrwyr pan fyddant yn methu terfynau amser craidd. Dylai hyn helpu’r dysgwyr hynny sy’n llai abl i’w cymell eu hunain i symud ymlaen trwy’r cwrs i aros ar y trywydd iawn.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored