Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.5 Cydnabyddwch amrywiaeth

Un o brif fanteision yr amgylchedd ar-lein yw bod myfyrwyr yn gallu dysgu yn eu ffordd eu hunain, ar eu cyflymder eu hunain. Mae hyn yn apelio at bobl sydd â chyfrifoldebau eraill neu gyflogaeth arall. Felly, ceisiwch beidio â chwtogi’r rhyddid a gynigir gan astudio ar-lein trwy osod cyfyngiadau diangen ar y ffordd y mae myfyrwyr yn dysgu.

Mae hyfforddiant gwahaniaethol – sef term a ddefnyddir i ddisgrifio ffyrdd y gallai dysgu gael ei deilwra i’r gwahaniaethau rhwng unigolion mewn dosbarth – yn bwysig yn hyn o beth. Mae’n ddefnyddiol i hyfforddwyr ar-lein allu teilwra eu hyfforddiant yn ôl ffactorau fel gallu neu ddiddordebau’r unigolyn (Beasley a Beck, 2017). Fodd bynnag, efallai y bydd angen ystyried hyn yng ngoleuni ein trafodaeth flaenorol ar y potensial i astudio ar-lein arwain at ynysu, a gwerth rhoi rhywfaint o strwythur a rennir i’r dysgwyr ei ddilyn.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored