Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Beth yw technoleg gynorthwyol?

Defnyddir y term ‘technoleg gynorthwyol’ yn y cwrs hwn i gyfeirio at unrhyw fath o dechnoleg sy’n:

  • ei gwneud yn bosibl i unigolyn anabl ddefnyddio cyfrifiadur
  • ei alluogi i ddefnyddio’r cyfrifiadur hwnnw’n fwy effeithlon
  • ei alluogi i gyrchu gwybodaeth ar-lein, er enghraifft deunyddiau dysgu ar-lein.

Gall y term technoleg gynorthwyol, neu dechnoleg alluogi, gael ei ddefnyddio’n ehangach hefyd i gyfeirio at unrhyw fath o dechnoleg a ddefnyddir gan bobl anabl i’w galluogi i gyflawni tasg. Er enghraifft, mae diffiniad gan Doyle a Robson (2002) yn disgrifio technoleg gynorthwyol fel ‘cyfarpar a meddalwedd a ddefnyddir i gynnal neu wella galluoedd swyddogaethol unigolyn sydd ag anabledd’ (tud. 44).

Described image
Ffigur 2 Technoleg gynorthwyol

Gall technolegau cynorthwyol hwyluso mynediad at ddeunydd addysgu trwy bontio’r ‘bwlch mynediad’ rhwng y deunydd addysgu a’r dysgwr. Efallai na fydd rhaid newid y deunyddiau os ydynt wedi cael eu dylunio’n briodol, ac os yw’r dysgwr yn gallu cael atynt gan ddefnyddio technolegau cynorthwyol addas. Yn aml, bydd angen ymarfer i ddefnyddio’r rhain yn fedrus, a dylid cadw hyn mewn cof. Er y gallai technolegau cynorthwyol olygu’r gwahaniaeth rhwng galluogi dysgwr i gael mynediad at ddeunyddiau dysgu neu fod hebddynt, efallai na fyddant yn chwalu pob rhwystr yn gyfan gwbl nac yn darparu’r un profiad y mae dysgwyr eraill yn ei gael.

Er mwyn i ddysgwyr ryngweithio â deunyddiau dysgu ar-lein, mae’n bosibl y bydd angen iddynt ddefnyddio mathau o dechnoleg gynorthwyol sy’n hwyluso:

  • mynediad at gyfrifiadur a’r rhyngrwyd
  • mynediad at destun a modd o’i drin
  • mynediad at seiniau a delweddau a modd o’u trin.

Mae technoleg gynorthwyol yn cynnwys caledwedd fel sganwyr, bysellfyrddau wedi’u haddasu neu gymhorthion clyw, a meddalwedd fel meddalwedd testun i leferydd neu drefnu meddyliau. Yn aml, cysylltir technoleg gynorthwyol â systemau uwch-dechnoleg fel meddalwedd adnabod llais, ond fe all gynnwys datrysiadau technoleg isel fel teclynnau cynnal braich neu warchod arddwrn (addaswyd o Banes a Seale, 2002).

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored